21 januari 2022 kl. 09.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hållbar stadsutveckling – lokal handling för global agenda

Under dagen kan ni ta del av lokala erfarenheter om stadsutvecklingsarbeten, vad som är hållbart och hur en framgångsrik stad kan vara. Vi kommer även att visa nationella initiativ för att stötta det lokala stadsutvecklingsarbetet och vägar framåt utifrån lokala erfarenheter.

Anmäl dig

Innehåll

Städer har en viktig roll för tillväxten och det är en angelägen uppgift för våra kommuner och regioner att främja en hållbar stadsutveckling genom att skapa goda levnadsvillkor och livsbetingelser i klimatsmarta, konkurrenskraftiga, funktionsblandade städer och stadsområden. Genom hållbar stadsutveckling ges möjlighet att nå de globala hållbarhetsmålen.

Sverige har goda förutsättningar att åstadkomma ett hållbart stadsbyggande. Det finns en tradition att i dialog kraftsamla för att nå även svåra men nödvändiga resultat. Vi har en väl fungerande demokrati, stark lokal förankring, god ekonomi, en väl utbyggd välfärd och ett starkt miljömedvetande. Svårigheterna ligger i att hitta svar och avvägningar kring vad som är hållbart, hur en framgångsrik stad ska vara och hur man ändrar riktning utan att skapa oacceptabla olägenheter och omställningsproblem. Detta webbseminarium adresserar dessa frågor, visar på nationella initiativ för att stötta det lokala stadsutvecklingsarbetet och visar på vägar framåt utifrån lokala erfarenheter.

Målgrupp

Chefer, strateger, projektledare, planerare och utredare i kommuner/kommunala utvecklingsbolag och regioner

Program

08.15–09.00 Stadsutvecklingsmingel

Deltagarna vid dagens seminarium ges möjlighet att mingla med varandra, utbyta erfarenheter och diskutera olika frågor som det finns önskemål om att få belysta under dagen.

09.00 Inledning

Vad kan vi förvänta oss av dagen och vad ska vi kunna ta med oss efter seminariet?

Love Edenborg, SKR

09.10–11.00

Vad gör Rådet för hållbara städer för att stötta det lokala stadsutvecklingsarbetet?

2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av ett antal statliga myndigheter samt SKR. Rådet har till uppgift att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. Här får vi en aktuell bild av på vilket sätt Rådet konkret arbetar med att stötta det lokala utvecklingsarbetet i kommuner och regioner.

Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer

Stadsutveckling och innovationer

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi får här en redogörelse för aktuella aktiviteter och insatser för att stötta innovationsledningskapacitet, innovationsutveckling och utveckling av attraktiva livsmiljöer.

Katarina Schylberg, programansvarig IQ Samhällsbyggnad

Hur kan staten på bästa sätt stödja kommunernas arbete kring hållbar stadsutveckling

Paneldiskussion där ledande kommunrepresentanter möter ansvarig statssekreterare kring vad staten behöver göra för att främja lokal hållbar stadsutveckling.

Statssekreterare hos bostadsministern (inte bekräftat), Carola Gunnarsson, vice ordf. SKR och Erik Pelling, KSO i Uppsala stad.

Samtalsledare: Jan-Ove Östbrink, SKR

11.00 Paus

11.15–12.00 H22 i Helsingborg– stadsmässa och en satsning på innovation och stadsutveckling

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där staden vill utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Stadens arbete består av två delar; en stadsgemensam satsning på innovation och ett City Expo, en stadsmässa där ljuset sätts på allt det som åstadkommits fram till 2022. Här får vi en försmak av vad vi kommer att mötas av nästa sommar. Vi får även ta del av erfarenheter från stadens långvariga arbete med stadsutveckling.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad

12.00 Lunchpaus

12.45–15.00

Landvetter Södra – stadsutveckling modell större i mindre kommun

Landvetter Södra är ett av Västsveriges största och mest nydanande stadsutvecklingsprojekt. Bakgrunden till att bygga en helt ny, hållbar stad är rådande bostadsbrist, klimatutmaningarna och behovet av hållbara lösningar i stadsutvecklingen. Landvetter Södra ligger i Härryda kommun och har ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Den långsiktiga, stora visionen är att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000 invånare, 15 000 arbetstillfällen och många nyfikna besökare från hela världen.

Maria Ådahl, VD Landvetter Södra Utveckling AB

Näringen - en av Europas mest hållbara stadsdelar

Staten, Region Gävleborg och Gävle kommun har enats om en rad satsningar i form av nya bostäder och infrastruktur, bl a en ny stadsdel i Gävle, Näringen, med ca 6 000 bostäder och cirka 450 000 kvadratmeter verksamhetslokaler för verksamheter, service, kultur- och fritidsutbud m.m. Målsättningen att Näringen ska bli en av Europas mest hållbara stadsdelar. Det innebär en storsatsning på innovation och teknikutveckling för att dels möta klimatutmaningarna, dels för att kunna bygga en stadsdel med höga hållbarhetskrav.

Jörgen Edsvik, kommunalråd Gävle kommun

Staden som vänder ansiktet mot vattnet och mot varandra

Med ett tydligt avstamp i Trollhättans industrihistoria och fokus på den strömmande älven planeras stadsdelen Knorren och Hjulkvarnelund. Det behövs fler bostäder, arbetsplatser, kommunikationsstråk och platser att njuta på för återhämtning och rekreation i Trollhättan. Utvecklingen av den nya stadsdelen innebär att stadens centrum växer ner mot Göta älv och att en ny stadspark växer fram. Staden vill också anta de utmaningar som segregation medför. Den nya stadsdelen ses som en möjlighet att bygga en socialt sammanhållen stad som ger förutsättningar för möten mellan människor. Stadsdelen förväntas också bli den gröna stadsdel som ännu tydligare manifesterar Trollhättans miljöfokus och en ny bro över älven kan leda till nya trafikflöden och resvanor och en mer hälsosam stad. Utgångspunkten är att fler ska välja att gå och cykla.

Anna-Karin Sjölén, stadsbyggnadsstrateg, Trollhättans kommun

Täthet eller närhet

En doktrin i dagens stadsbyggande är att bygga tätt utan att ta hänsyn till negativa effekter av förtätning. Kan förtätning och hållbarhet förenas och vad krävs i så fall i fall i form av analyser och gestaltningsstrategier? Frågan är också om det är täthet eller närhet som borde vara målet? Forskning visar att människor som bor i stadsområden med närhet till grönska har en bättre hälsa än människor som bor i områden med mindre gröna inslag. Stora utmaningen är att utveckla städer balanserat, där täta och gröna stadsmiljöer skapar närhet till urbana funktioner men också till grönska på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Att välja mellan tätt eller grönt vore katastrofalt för de utmaningar som städerna kan och bör bidra till att lösa.

Meta Berghauser Pont, Chalmers

15.00–15.30 Summering samt tankar kring behov av stöd från SKR

Panelsamtal om vad har vi lärt oss under dagen, vad det kan finnas behov av att fördjupa sig kring framöver och på vilket sätt SKR kan bistå i arbetet med stadsutveckling?

Christian Orsing, Helsingborgs stad, Jörgen Edsvik, Gävle kommun och Anna-Karin Sjölén Trollhättans kommun.

Samtalsledare: Christina Thulin, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jan-Ove Östbrink, sakområdesexpert

Christina Thulin, sakområdesexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR