8 mars 2022 kl. 09.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Förebyggande arbete - är vi på väg mot en omställning inom det sociala arbetet?

Webbsänd konferens om förebyggande arbete – en överblick av vad som händer på området och en fördjupning i tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Anmäl dig

Innehåll

En omställning mot mer förebyggande arbete har de senaste åren pekats ut som den givna vägen framåt i utredningar och arbeten. Insikten är inte på något vis ny – men kanske är vi framme vid en vändpunkt? I förslaget till ny socialtjänstlag är inriktningen mot ett förebyggande perspektiv tydligt uttalat. Individinriktade insatser, akuta behov och specialisering har givet förutsättningarna präglat socialtjänstens arbete. För att förebygga sociala problem och social utestängning och på så vis minska de individbaserade insatserna måste det förebyggande arbetet stärkas och utvecklas. Hur ska denna omställning gå till? Vilka förutsättningar behövs, och vilka förberedelser behöver göras?

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och strateger inom kommun – skola och socialtjänst. Dagen är även relevant för andra delar av kommunen och delar av hälso- och sjukvård.

Program

9:00-9:25 Förebyggande arbete på den nationella agendan

Ett antal utredningar har de senaste åren pekat på att det krävs en perspektivförskjutning/omställning mot förebyggande arbete – inte minst förslaget till ny Socialtjänstlag. Är vi på väg mot en omställning av det sociala arbetet? Genomgång av utredningar, mål och medel. Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst och Ove Ledin, handläggare SKR.

9:25-10:00 Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) - aktuellt från Socialstyrelsen och Skolverket

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt i ett regeringsuppdrag för utvecklingen av TSI. En viktig del i satsningen är de 35 utvecklingsarbeten som pågår i landet. Vi får en uppdatering från projektet och inblick i framgångsfaktorer, hinder och utmaningar. Projektet avslutas under 2023 – vad pågår fram till dess? Kjerstin Bergman, projektledare, Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare, Skolverket.

10:00-10:10 Paus

10:10-11:00 Skottlandsmodellen i Sverige – hur går det?

Ett forskningscentrum för kunskapsbaserad prevention, som leds av professor Torbjörn Forkby, har beviljats medel från FORTE för ett sexårigt projekt med namnet Connected Children. Forskningsprojektet ska utvärdera hur den skotska modellen GIRFEC införs och modifieras i Sverige.

Ystad kommun bidrar med ett exempel runt hur arbetet med Skottlandsmodellen fungerar praktiskt i kommunen. Alexandra Hansson, folkhälsostrateg barn och unga, berättar om hinder och framgångsfaktorer.

11:00-11:05 Paus

11:05-11:55 Om organisatoriska mellanrum - varför det blir fel trots att alla gör rätt

En perspektivförskjutning mot förebyggande arbete kräver att vi tillsammans skapar kapacitet för samverkan över stuprör och organisationsgränser. Om ambitionen med det förebyggande arbetet ska kunna bli till praktik behöver vi lösa denna utmaning. Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och forskningsledare vid den akademiska tankesmedjan Leading Health Care, guidar oss genom sin forskning och bidrar med tankar om hur vi kan arbeta mot målet.

11:55-12:40 Lunch

12:40-13:10 Hur lönsamt är förebyggande arbete?

När förebyggande arbete kommer på tal pekas det ofta på stora summor samhället kan spara. Vad betyder det och hur gör vi för att nå dit? Finns några verktyg? Stödmaterial?

Camilla Nystrand, hälsoekonom på Socialstyrelsen, medverkar och berättar om hur arbetet kan utvärderas utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Sofie Ahlholm, folkhälsostrateg i Norrtälje, bidrar med exempel från deras förebyggande arbete som följts upp av Uppsala Universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

13:10-13:40 Panelsamtal - hur ska omställningen bli till praktik?

Hur bygger vi tillsammans kapacitet för att arbeta tidigt, samordnat och förebyggande över organisationsgränserna? Från lokal till nationell nivå?

Medverkar i samtalet gör Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm och tidigare grundskolelärare och rektor i Botkyrka, Linda Ljungqvist, socialchef i Linköping, Eva Dahl, skolchef i Grästorp och och Linda M Welin, verksamhetschef, barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne.

13:40-13:55 Paus

13.55-15.00 Tidiga och samordnade insatser i praktiken – tre exempel från verkligheten

  • Att minska psykisk ohälsa och stärka barnens mående är några av huvudmålen med TSI-arbetet i Karlskrona. Skolans elevhälsa är den gemensamma arenan. Tillsammans med socialtjänst och hälso- och sjukvård arbetar skolan med samarbetsteam kring barn som riskerar en ogynnsam utveckling. Susanne Wallin Eriksson, projektledare, problematisk skolfrånvaro, Tidiga Samordnade Insatser, Karlskrona.
  • Att minska risken för att barn och unga ska hamna i kriminalitet eller missbruk är ett av huvudmålen med det brottsförebyggande utvecklingsarbete som pågår i Baronbackarna i Örebro. Fokus är på åldersgruppen 10–12 år – och i detta samarbetar skolan, socialtjänsten, fritidsgården, hälso- och sjukvården och polisen. Thomas Gustafsson, verksamhetschef Partnerskap Örebro.
  • Utvecklingsarbetet Bjuvs barns bästa syftar till att stärka faktorer som främjar elevers skolnärvaro. Nya rutiner gör att skolan tidigt kan upptäcka elever med upprepad frånvaro. Läraren tar kontakt med varje elev oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig, och skolan kan konsultera andra aktörer redan i ett tidigt skede. ”Vi har byggt in en närvarokultur”, berättar deltagarna i närvaroteamet. Ajla Nelson, samordnare elevhälsan, Bjuv.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR