OBS! Evenemanget är avslutat!25 augusti 2022 kl. 09.00-11.30

Digitaliseringens möjligheter för robust infrastruktur

Under seminariet belyser vi bland annat hur kommunerna genom digitaliseringens möjligheter kan skapa förutsättningar för en robust infrastruktur och om vägledning för att ta fram tjänster inom IoT.

Anmäl dig

Innehåll

I takt med ökad digitalisering har möjligheterna för att optimera och effektivisera kommunens ansvar för drift- och underhåll av infrastruktur öppnat upp för nya möjligheter och arbetssätt. Hur kan kommunerna genom digitaliseringens möjligheter skapa förutsättningar för en robust infrastruktur?

En kostnadseffektiv och hållbar förvaltning av infrastruktur som uppfyller beslutade kvalitetsnivåer kräver effektiva verktyg för prognostisering, åtgärdsplanering samt effektiva metoder för genomförande och uppföljning av åtgärderna. Seminariet innehåller exempel på hur digital väglagsinformation kan bidra för en effektivisering av vinterväghållningen på det kommunala vägnätet baserat på data från en kombination av fasta och mobila sensorer, t.ex. vägfriktionsdata från uppkopplade fordon.

Genom datainsamling ”det nya bränslet” och artificiell intelligens kan vi bättre förstå hur infrastrukturen mår. Låt dig inspireras av hur kommuner kan arbeta med målet om en uppkopplad stad genom ”Internet of Things” det vill säga IoT och vilka användningsområden i den offentliga miljön som är möjlig. Men hur ska Sveriges kommuner bygga upp de tekniska och organisatoriska förmågorna och vilken vägledning finns tillgänglig idag?

Målgrupp

Kommunala väghållare, förvaltningsansvariga av kommunal infrastruktur, verksamhetsutvecklare med flera.

Program

09.00 Välkomna!

Selda Taner, SKR.

Digital Vinterväglagsinformation för en effektiv och hållbar kommunal vinterväghållning

Projektet ”Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning” är en system- och teknikdemonstration som syftar till att utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för effektivisering av vinterväghållningen på det kommunala vägnätet. Målet är att skapa de beslutsunderlag och förutsättningar som krävs för en snabb implementering av digital vinterväglagsinformation för planering och uppföljning av vinterväghållningsverksamheten hos Trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Hawzheen Karim, projektledare, ViaPM AB och Håkan Johansson, planeringsledare, Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Hur mår vår stad?

Hur kan vi via datainsamling och artificiell intelligens ge staden bättre förutsättningar att förstå hur staden mår? Andréas Hall jobbar bland annat med att koppla upp staden via ”Internet of Things” för att skapa bättre förutsättningar för drift och underhåll av stadens offentliga rum.

Andréas Hall, utvecklingsingenjör, Helsingborgs stad.

Smart City Lab och den mjuka digitala infrastrukturen – Vad behövs för att kunna dela och göra nytta av data?

Att ”Data är det nya bränslet” är ingen nyhet. Men vad betyder det egentligen när det tillämpas på Sveriges kommuner? Och hur ska kommunerna agera för att utvinna detta nya bränsle, och skapa nytta, både kortsiktigt och långsiktigt? Projektet Smart City Lab syftar till att bygga upp de tekniska och organisatoriska förmågor hos Sveriges kommuner som behövs för att kunna samla in, tillgängliggöra och skapa nytta av data.

Therese Balksjö, senior projektledare och Claus Popp Larsen, fokusområdesledare för uppkopplade städer, RISE

Lund Open Sensoring City – från test till implementation

I Lunds IoT testbädd har man testat många olika användningsområde i den offentliga miljön, vi tar en titt på vad som gått vidare bortom testbädden samt vad som är på gång nu.

Anders Trana, projektledare, Future by Lund, Lunds kommun.

Vägledning för att ta fram tjänster inom Internet of Things, IoT

Nu finns en ny vägledning inom Internet of Things, IoT, som ska stötta kommuner och regioner att ta fram nya IoT-tjänster. Tanken är att den ska ge medarbetare i kommuner och regioner ett stöd i hur de kan gå till väga för att få fram en förvaltningsbar IoT-tjänst och vad som är viktigt att tänka på för att den ska ha hög kvalitet samt vara säker och robust. ”Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering” är framtagen av SKR tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, Svenska stadsnätsföreningen och ett antal kommuner.

Vägledningen Internet of things, IoT

Ann-Charlotte Karlén , projektledare, SKR Kompetenscenter för välfärdsteknik.

11.30 Avslutning

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR