OBS! Evenemanget är avslutat!14 april 2021 till 15 april 2021 kl. 09.00-12.00

Demokratidagen 2021

Du får möta bland andra SKR:s ordförande Anders Knape, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, civilminister Lena Micko, politiske redaktören Anna Dahlberg, Sveriges Radios utrikeschef Ginna Lindberg, biträdande professorn Gissur Erlingsson, historiker och författaren Gunnar Wetterberg. Konferensen genomförs digitalt i två halvdagar.

Anmäl dig

Innehåll

Digital konferens genomförs i två halvdagar: 14 april klockan 09.00 - 14:00 samt 15 april klockan 09:00-12:00

Demokratidagen är mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. I år genomför SKR konferensen digitalt i två halvdagar.

Utöver program i plenum kan du välja att ta del av tolv olika seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison med mera.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse för medborgardialog och demokratifrågor

Program dag 1 den 14 april

09.00-09.15 Demokratidagarna 2021 öppnas

Anders Knape, ordförande SKR

09.15-09.30 Demokratin 100 år - Så stärker vi demokratin för framtiden

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister

09.30-10.15 Vikten av självstyre

Den kommunala självstyrelsen förväntas stärka demokratin genom att frågor avgörs nära de medborgare som berörs och av politiska församlingar som de själva valt. Vi ser dock allt fler förespråkare för en ökad centralisering inte minst under rådande pandemi där den kommunala sektorn har haft en viktig roll. Ett samtal om motiven för vår decentraliserade samhällsorganisation ur ett demokratiperspektiv samt hur förhållandet mellan stat och kommun fungerar idag och bör utvecklas framöver.

Medverkande: Anders Knape, ordförande SKR, Lena Micko, civilminister, Anna Dahlberg, politisk redaktör Expressen, Gissur Erlingsson, biträdande professor Linköpings universitet och Håkan Sandahl, SKR.

10.20-10.50 Potentiella hot mot valet

Riskerna för informationspåverkan och hoten mot valens genomförande bedöms har ökat under de senaste åren. Vid valet 2018 förekom försök att påverka förtroendet för det svenska valsystemet genom bland annat ryktesspridning. Samtidigt var det rekord i antalet överklaganden av valet.

Efter det amerikanska presidentvalet i höstas ifrågasattes valresultatet vilket kan underminera förtroendet för den demokratiska processen. Kan det som skedde i efterdyningarna av det amerikanska valet även inträffa i Sverige och hur stabilt står sig det svenska valsystemet?

Medverkande: Anders Knape, ordförande SKR, Ginna Lindberg, utrikeschef Sveriges Radio, Jan Teorell, professor Stockholms universitet, Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten, Sebastian Bay, forskare FOI och Lena Langlet, SKR.

10.50-11.00 SKR:s demokratiarbete

Lena Langlet, tillförordnad chef för SKR:s Demokratisektion

11.15-12.00 Parallella seminarier A – C genomförs

I anmälan väljer du ett seminarium, se nedan innehåll

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Parallella seminarier D – F

I anmälan väljer du ett seminarium, se nedan innehåll.

Seminariepass 1, 14 april klockan 11.00 − 11.45

A. Agenda 2030 – leda och styra med mänskliga rättigheter och demokrati som grund

Att leda och styra arbetet mot Agenda 2030 med mänskliga rättigheter och demokrati som grund kan bidra till en högre måluppfyllelse. Men vad krävs för att integrera Agenda 2030 med mänskliga rättigheter och demokratiperspektivet som grund i det dagliga arbetet?

Vi tittar närmare på hur mänskliga rättigheter och demokratiperspektivet blir kan vara en startpunkt i arbetet med Agenda 2030. Vi får också lyssna på hur Huddinge kommun arbetar med jämlikhet som en del i kommunens styrning och ledning.

Medverkande: Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet, Huddinge kommun, Cecilia Berglin och Christine Feuk, SKR.

B. Toppolitikers ansvar för att bygga team

I diskussioner med toppolitiker som är kvinnor definieras bristande respekt för varandra, en ohyfsad ton, konkurrens och att göra ett bra arbete tillsammans som orsaker till att kvinnor inte når toppen. Unga kvinnor väljer att kliva av pga. detta. Är det ett jämställdhetsproblem eller berör det alla? Hur gör vi för att makten och inflytandet ska bli mer jämställt?

Medverkande: Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande i Vingåkers kommun, Malin Sjölander, vice ordförande i regionstyrelsen i Region Kalmar län, Carina Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun, Peter Schilling kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs Stad och Lena Lindgren, SKR.

C. Medborgardialog om trygghet – allas ansvar

Trygghet är en fråga som de senaste åren tagit en allt större plats i samhällsdebatten. Många har efterfrågat kameror och väktare men dessa åtgärder behöver kompletteras med andra åtgärder och satsningar. Under denna föreläsning resonerar forskaren Hans Abrahamsson kring varför arbete med just trygghetsfrågan är beroende av att inkludera och involvera medborgare. Under seminariet får ni också ta del av erfarenheter av arbete med medborgardialog för att arbeta för ökad trygghet. Inriktat på att skapa ett gemensamt ansvarstagande för tryggheten mellan kommun, polis, fastighetsägare, civilsamhället och inte minst medborgarna.

Medverkande: Hans Abrahamsson, forskare från Göteborgs universitet, Martin Sande, senior samtalsledare och grundare Dialogues samt Nils Munthe, SKR.

Seminariepass 2, 14 april klockan 13.00 − 13.45

D. Att bli en MR-kommun: erfarenheter och reflektioner från Piteå

I oktober 2020 utropade sig Piteå till MR-kommun. Rörelsen med så kallade Human Rights Cities har funnits runt om i världen i många år. Det finns ingen enhetlig standard för exakt vad det innebär att vara en Human Rights City, utan initiativet har alltid en tydlig förankring i lokalsamhället.

I Sverige är det ett relativt nytt fenomen att kommuner utropar sig, men vi ser en tydlig trend med allt fler kommuner och regioner som planerar liknande åtaganden kring mänskliga rättigheter kopplade till lokalsamhället. Så vad innebär det att vara en svensk MR-kommun? Piteå kommun delar med sig av erfarenheter och tankar kring processen och åtagandet.

Medverkande: Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande Piteå. Anette Christoffersson, processledare på utvecklingsenheten i Piteå kommun och Cecilia Ramqvist, SKR.

E. Revision i en tillitsbaserad styrning

Välkommen till ett samtal om relationen mellan tillit och kontroll. Vi diskuterar hur kommuner och regioner kan säkerställa transparens, ansvarsutkrävande och andra demokratiska värden i en tillitsbaserad styrning. Har behovet av kontroll, insyn och transparens ändrats i och med tillitsdiskussionen? Betyder det något för revisionens arbetssätt?

Medverkande: Rolf Solli, senior professor vid förvaltningshögskolan i Göteborg samt Lotta Ricklander och Anna Eklöf, SKR.

F. Medborgardialog som ett systematiskt arbete

I detta seminarium tar vi upp hur medborgardialogen kan institutionaliseras och bli ett systematiskt arbetssätt som en del av styrning och ledning. Seminariet riktar sig till er som vill komma igång med ett systematiskt arbete kring medborgardialog, från projekt till arbetssätt.

Medverkande: Edward Andersson, dialogkonsult samt Nils Munthe och Anders Nordh, SKR.

Program dag 2 den 15 april

09.00-09.45 Parallella seminarier G – I

I anmälan väljer du ett seminarium, se nedan innehåll.

09:45 - 10:00 Paus

10.00-10.45 Parallella seminarier J – L

I anmälan väljer du ett seminarium, se nedan innehåll.

11.00-11.20 Demokratin 100 år – skolutmärkelse för demokratistärkande arbete

11.20-12.00 Den kommunala rösträtten - demokratins genombrott och livsnerv

Gunnar Wetterberg, historiker och författare

Seminariepass 3, 15 april klockan 09.00 − 09.45

G. Demokratiaktör i en digital värld

I detta seminarium lyfter vi och resonerar kring allas möjlighet att delta, hur vi kan kompensera de som är i digitalt utanförskap, vilka är de och varför. Vi tar också upp vikten av att det i en alltmer digital värld måste det vara lätt att göra rätt när vi lägger ökat ansvar på våra medborgare att interagera med oss.

Medverkande: Elin Wihlborg, professor Linköpings universitet, Jonna Steinrud, MIK-bibliotekarie, Säters bibliotek och Anders Nordh, SKR.

H. Hur hanterar vi folkets röst?

Folkinitiativet har i sin nuvarande form varit på plats i tio år. Vilka frågor har tagits upp, vilka folkinitiativ har lett till folkomröstningar och hur har folkinitiativen och resultaten av folkomröstningarna tagits emot? Ta del av aktuell forskning och exempel på genomförda folkomröstningar.

Medverkande: Ann-Cathrine Jungar, docent Södertörns högskola, Christina Mattisson (S), regionråd Region Blekinge och ordförande i SKR:s demokratiberedning, Cecilia Holm, valsamordnare Helsingborgs stad, Mikael Stenås, valsamordnare Västerås stad samt Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR.

I. Medborgardialog i Åre kommun – hur vill vi leva tillsammans i Mörsil?

Mörsil är en ort i Åre kommun med cirka 900 invånare som tagit emot en stor del av kommunens nyanlända. På senare tid har rykten kopplade till ortens nyanlända invånare spridits på bland annat sociala medier. För att hantera spänningar kring detta och förebygga konflikter har Åre kommun genomfört en omfattande medborgardialog med frågan: Hur vill vi leva tillsammans i Mörsil?

Under seminariet berättar Åre om arbetet och kopplingen till kommunens övergripande satsning på att utveckla demokratin.

Medverkande: Peter Jansson, Helena Lindahl och Hanna Moback, Åre Kommun, Martin Sande, Dialogues, och Nils Munthe, SKR.

Seminariepass 4, 15 april klockan 10.00 − 10.45

J. Att förebygga hot och hat i det politiska arbetet

Hot och hat mot förtroendevalda är ett hot mot vår demokrati. Förtroendevalda som utsätts för hot och hat kan komma censurera sig själva eller att hoppa av sitt uppdrag i förtid. Det innebär att demokratin påverkas och att det blir svårare att rekrytera nya förtroendevalda.

Vi kommer att belysa de konsekvenser som hot och hat får för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag. Du kommer också att få ta del av verktyg för riskbedömning och möjliga åtgärder som kommuner och regioner kan använda i det förebyggande arbetet för att så långt som möjligt stärka de förtroendevaldas trygghet. Lyssna till en kommun som har ett tydligt arbete för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda.

Medverkande: Peter Toomar, regionutvecklare personsäkerhet och oegentligheter, Västra Götalandsregionen, Andreas Bergman, fullmäktiges ordförande Halmstads kommun och Anna-Lena Pogulis, SKR.

K­. Hur kan vi hantera digitala möten?

Under corona-pandemin har kommuner och regioner genomfört politiska möten digitalt för att minska smittspridningen. Distansdeltagande förutsätter beslut i fullmäktige samt att mötet uppfyller kommunallagens villkor. Vad innebär det?

De flesta kommuner och regioner har genomfört politiska möten med ledamöter deltagande på distans. Vilka är deras erfarenheter och lärdomar? Vilket stöd och utbildning behöver förtroendevalda? Vad är utmaningen med att leda ett digitalt möte? Vi tar del av exempel.

Medverkande: Jane Larsson (C), fullmäktiges ordförande Region Värmland, Carl Morberg, kommunsekreterare Borås stad, Helena Linde, förbundsjurist SKR samt Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR.

L. Efter IOP, hur samverkar vi nu med civilsamhället?

IOP fick ett stort genomslag hos kommuner och regioner som ville utveckla sin samverkan med civilsamhället. Men hur ser det arbetet ut nu efter att Utredningen om idéburna aktörer i välfärden hunnit landa? Under detta seminarium får vi lyssna till medlemmar som ytterligare utveckla samarbetet med civilsamhället i frågor som rör samhällsutvecklingen.

Medverkande: Annica Rosbring, Stockholms stad, Carola Gunnarsson, v ordf SKR och Malin Svanberg, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Lidhamn, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.