17 november 2021 till 16 mars 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Arbeta
rättighetsbaserat - nätverk

För att sprida kunskaperna om hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i den kommunala verksamheten erbjuds samtliga kommuner och regioner att delta i ett nätverk.

Anmäl dig

Nätverket kommer att träffas vid tre tillfällen:

  • 17 november 2021 13.30-16.30 (digital träff)
  • 20 januari 2022 13.00-16.00 (digital träff)
  • 16 mars 2022 10.00-16.00 (fyskisk träff i Stockholm)

Programinnehåll

Mänskliga rättigheter förverkligas till stor del genom verksamheter i kommuner och regioner. Detta sker bland annat inom områden som hälsa, kultur, utbildning, delaktighet och inflytande.

Det är viktigt att inte bara tillgodose och skydda rättigheterna utan även att säkerställa på vilket sätt det görs. För att arbetet med mänskliga rättigheter ska få genomslag i den kommunala och regionala organisationen krävs ett rättighetsbaserat arbetssätt som bygger på principerna om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar.

Det krävs också att de mänskliga rättigheterna integreras i lednings- och styrningsprocesserna. Mänskliga rättigheter är både ett mål och ett medel vid utveckling av offentlig verksamhet.

Deltagande kommun och region kommer att:

  • ges ökade kunskaper i vad det innebär att arbeta rättighetsbaserat
  • introduceras till SKR:s material, verktyg och metoder på området
  • ges möjlighet att ta del av aktuell forskning och praktiska erfarenheter
  • erbjudas möjlighet till erfarenhetsutbyte mellandeltagarna

Målgrupp

Strateger med ansvar för frågor som mänskliga rättigheter, folkhälsa,
jämställdhet, social hållbarhet, Agenda 2030 med mera, verksamhetsutvecklare, tjänstepersoner inom styrning- och ledning, förtroendevalda med flera.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Cecilia Berglin, handläggare

Cecilia Ramqvist, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR