18 maj 2021 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Anhöriga i välfärden – stöd och förutsättningar

En webbsänd temadag om anhöriga och socialtjänstens stöd.

Anmäl dig

Innehåll

Anhöriga utgör en viktig pusselbit i systemet runt personer i behov av vård och stöd. Individer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa, ålder eller långvarig sjukdom, som behöver hjälp i vardagen, får det ofta av anhöriga och familjer - däribland även barn.

De vård- och stödinsatser som ges utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens olika uppdrag. För många anhöriga är det en naturlig del av vardagslivet att hjälpa en närstående – men det kan även innebära fysisk såväl som psykisk påfrestning och leda till stress och ohälsa.

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående enligt ovan. Vad säger Socialstyrelsens vägledning? Hur ser insatserna i landet ut? Vilken roll har anhöriga i välfärden och vilka är de vanligaste grupperna? Hur har pandemin påverkat anhörigas situation? Vilket stöd efterfrågas av anhöriga och vilket stöd är socialtjänsten skyldig att ge? Hur påverkar omställningen till nära vård anhörigas situation?

Under dagen medverkar bland annat Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka), Socialstyrelsen, Anhörigas riksförbund, Hans-Inge Persson - utifrån egna erfarenheter och kommuner som bidrar med exempel på åtgärder under pandemin såväl som i ordinarie verksamhet.

Program

10.00-10.05

Inledning

Dagens moderatorer inleder dagen.

10.05-10.30

En överblick av anhöriga, vård och stöd

Det finns fler olika grupper av anhöriga, och det stöd och den vård anhöriga ger utgör en bred uppsättning av insatser på frivillig basis. Nka följer detta och för statistik som bland annat används av Socialstyrelsen. Lennart Magnusson, verksamhetsansvarig Nka, ger en överblick av olika anhöriggrupper, deras vård- och stödinsatser och vad det innebär för de anhöriga.

10.30-10.55

Socialstyrelsens vägledning och kartläggning av kommunernas anhörigstöd

Anders Bergh, handläggare, Socialstyrelsen går igenom vägledningen för stöd till anhöriga. Martina Takter, närståendekoordinator Malmö - FoU Malmö, gjorde under 2019 en kartläggning av kommunernas anhörigstöd på uppdrag av Anhörigas riksförbund med medel från Socialstyrelsen. Martina sammanfattar slutsatserna från Anhörigperspektiv – möjlighet till utveckling.

10.55-11.15

Underlag till en nationell anhörigstrategi

Socialstyrelsen fick 2019 ett regeringsuppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre. I beställningen låg en analys av vad anhörigperspektivet innebär för den anhöriga, den äldre och personalen, samt en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av det befintliga regelverket. Underlagsrapporten är publicerad och Karin Gavelin, utredare Socialstyrelsen, berättar om rapportens slutsatser. Agnes Lundström, utredare Socialstyrelsen, ger även information om Socialstyrelsens fortsatta uppdrag med att ta fram underlag för dels barn som anhöriga och dels anhöriga till personer som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuka eller som har funktionsnedsättning.

11.15-11.30

Paus

11.30-11.50

Konsekvenser av pandemin för anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till en närstående - kartläggning

Det senaste dryga året har inneburit stora prövningar för många - inte minst för anhöriga till personer med behov av stöd och vård. Lennart Magnusson presenterar Nka:s kartläggning om anhöriga under pandemin, som togs fram med medel från Socialdepartementet.

11.50-12.10

Stödlinjen Corona i Gävle – ett exempel från pandemin

När covid-19 började spridas i Sverige och många äldre blev isolerade upprättade Gävle kommun Stödlinjen Corona. Syftet var att ge möjlighet till samtal, tips om företag som kan bistå med inköp, lotsning till frivilliga som kan ge stöd i olika former eller koordinering av eventuella insatser. Uppdraget innebar även att samordna och koordinera organisationer, volontärer och företag. Insatsen är även en del i Gävle kommuns arbete för att bli äldrevänligare. Ann-Charlotte Jansson, projektledare och ansvarig för Stödlinje Corona och Maria Berglin, anhörigstödet Gävle.

12.10-13.10

Lunch

13.10-13.40

Personcentrerad vård och omsorg från ett anhörigperspektiv

Hans-Inge Persson har erfarenhet av arbete som bland annat kommunal förvaltningschef och generaldirektör inom offentlig verksamhet. Han är nu bland annat rådgivare till GPCC (Centrum för personcentrerad vård), ledamot av Vårdanalys brukarråd och adjungerad ledamot till ledningsgruppen för Borås sjukhus (SÄS). Han har skrivit sex böcker med sitt avstamp i den goda, nära och personcentrerade vården. Senaste boken är en antologi, som han och professor Bodil Jönsson är redaktörer för. Utifrån erfarenheter som anhörig berättar Hans-Inge om sina upplevelser utifrån ett anhörigperspektiv.

13.40-14.00

Ett annat anhörigperspektiv - Samisk digital träffpunkt och psykisk ohälsa

Camilla Törnroos, samisksamordnare, Umeå kommun, berättar om arbetet med anhörigstöd till den samiska befolkningen utifrån de specifika förutsättningar det innebär.

14.00-14.20

Paus

14.20-14.40

Att vara förälder till ett barn med en sällsynt diagnos

Eva Sandström, patientföreträdare på Riksförbundet Sällsynta diagnoser, berättar utifrån egna erfarenheter om sina utmaningar som förälder och om hur hon upplevt samarbetet med kommunen och vården. Eva är mamma till tre barn varav ett har Smith-Magenis Syndrom.

14.40-15.10

Barn och unga som anhöriga och omsorgsgivare

Maria Hagiwara, anhörigkonsulent, och Mikael Dahl, biträdande kommunalråd i Ulricehamns kommun, berättar om sitt arbete med barn och unga som anhöriga till exempelvis föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa eller syskon till personer med omvårdnadsbehov. Marie Rydell, projektledare, Anhörigas riksförbund, avslutar med att berätta om ett projekt de driver om barn som anhöriga under 2021.

15.10-15.15

Paus

15.15-15.35

Trelleborgs mål - Sveriges bästa anhörigstöd 2023

Socialnämnden i Trelleborg har satt upp målet om att ha Sveriges bästa anhörigstöd 2023. Vad innebär målsättningen och vilka aktiviteter handlar det om? Venzel Rosqvist, socialnämndens ordförande, berättar om målsättningen och arbetet för att nå dit.

15.35-16.00

Anhörigas i välfärden – vilka utmaningar och möjligheter ser vi framåt?

Panelsamtal om utmaningar och möjligheter. Vi är nu inne i en omställning mot nära vård – hur kommer denna påverka anhöriga framåt? Hur påverkar den stundande demografiska utvecklingen och de utmaningar som rör välfärdens framtida finansiering? Ett nytt förslag för en ny Socialtjänstlag har presenterats. Vad behöver till för att utveckla en hållbar framtid för anhöriga? Venzel Rosqvist, socialnämndens ordförande Trelleborg, Martina Takter, närståendekoordinator – FoU Malmö, Anhörigas riksförbund, Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst, SKR.

16.00

Avslut

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och medarbetare inom anhörigstöd och socialtjänst brett. Dagen är även relevant för chefer inom vården.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset