16 mars 2022 kl. 10.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Aktuellt inom socialpolitik

En webbsänd heldag där vi lyfter de mest aktuella frågorna på nationell nivå inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Anmäl dig

Innehåll

Socialtjänsten har ett brett och komplext uppdrag som innebär ett stort samhällsansvar. Uppdraget förväntas utföras med en stor grad noggrannhet och utifrån bästa tillgängliga kunskap - samtidigt som samhället befinner sig i ständig rörelse. I takt med att positiva utvecklingssteg tas uppenbarar sig nya utmaningar som behöver adresseras lokalt såväl som nationellt. För att möta samhällets utveckling och förnyade ambitioner tas initiativ till statliga utredningar, uppdaterad lagstiftning, nationella satsningar och nya samverkansarenor. Under denna dag ger vi en inblick i vad som sker just nu.

Dagen inleds med en överblick av aktuella frågor av dagens moderatorer Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst, och Greger Bengtsson, samordnare äldrefrågor. Efter detta fördjupar vi oss i ett antal utredningar och frågor som rör bland annat barn och unga, äldreomsorg, våld och nära vård.

Sändningen kan ses i efterhand till och med 16 mars 2023.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och strateger inom socialtjänst.

Program

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

10.00-10.15 Välkomna

Mia Frisk, ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg, SKR inleder dagen med tankar om utmaningar och möjligheter kopplade till några av de områden dagen behandlar.

10.15-10.55 Aktuellt inom socialpolitik

Vad händer på nationell nivå inom socialtjänsten? Genomgång av de främsta utmaningarna, utredningar, regeringsuppdrag, lagförslag och annat relevant för kommunernas socialtjänst. Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst och Greger Bengtsson, samordnare, SKR.

10.55-11.05 Paus

11.05-11.50 Omställningen till nära vård - kostnadsutveckling och effektivitet

Vad vet vi om kostnadsutvecklingen för kommunerna respektive regionerna i omställningen mot Nära vård? Bidrar det till effektivitet eller blir det kostnadsdrivande? Vi inleder med en rapport som tagits fram av Göteborgsregionen, GR, som belyser detta. Dag Norén, Governo, berättar sedan om samverkan och effekterna av omställningen genom exempel som varit föremål för utvärdering. Punkten avslutas med reflektioner tillsammans med Ewa Ekman, omsorgschef i Växjö och Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbotten.

11.50-12.10 Civilsamhället som sparringpartner för utveckling

Civilsamhället har potential att spela en viktig roll som dialogpartner för en positiv utveckling. Men hur skapas en fungerande samverkan med civilsamhället? Vad finns för effekter, framgångsfaktorer och eventuella hinder? Behöver socialtjänsten samverka mer med civilsamhället framåt? Malmö berättar om hur de arbetar i dag.

12.10-13.05 Lunch

13.05-13.25 Hur kan vi arbeta med den ökande psykiska ohälsan?

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa, SKR ger en lägesbild av hur den psykiska ohälsan utvecklas. Hur har pandemin påverkat den psykiska hälsan? Vad gör vi för att möta de behov vi ser idag?

13.25-13.45 Utredningen Barn och unga i samhällets vård

Utredningen ska se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem. Carina Ohlsson, särskild utredare och Marta Nannskog, huvudsekreterare.

13.45-13.55 Paus

13.55-14.20 Konsekvenser av kriget i Ukraina för socialtjänsten och närliggande områden 

Ove Ledin, handläggare SKR, med flera.

14.20-14.45 Utredningen om en äldreomsorgslag

Särskild utredare Olivia Wigzell, medverkar och ger en uppdatering från utredningen – som bland annat ska föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre. Slutredovisningen närmar sig - den 30 juni 2022.

14.45-15.05 Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Flera utredningar har tidigare belyst problemen med det delade huvudmannaskapet för personlig assistans. Särskild utredare Lars Lööv har fått i uppdrag att analysera och föreslå hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Medverkar och informerar om utredningen gör Martin Johansson, sekreterare.

15.05-15.15 Paus

15.15-15.45 Varför tar inte arbetet med avtalssamverkan fart?

Helen Linde, förbundsjurist på SKR, gör en genomgång av lagstiftningen. Därefter följer en diskussion om möjligheter och varför avtalssamverkan inte används mer ute landet. Medverkande i diskussionen: Dag Wallströmer, socialchef i Vingåker och Arion Chryssafis, socialnämndsordförande i Solna och ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKR. 

15.45-16.00 Avslut

Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst och Greger Bengtsson, samordnare, SKR.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR