Publicerad 8 december 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Den 1 juli 2021 har nya bestämmelser trätt i kraft i föräldrabalken, FB, som syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Lagändringarna bygger på prop. 2020/21:150 samt betänkande 2020/21:CU17. I detta cirkulär redovisas vad de ändrade och nya reglerna innebär utifrån vad som framkommer i de nu nämnda förarbetena. 

De lagändringar som föreslås i prop. 2020/21:150 om obligatoriska informationssamtal till föräldrar, som börjar att gälla den 1 januari 2022, berörs inte i det aktuella cirkuläret.

Lagändringarna innebär i korthet

  • att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende eller umgänge,
  • att barnets rätt att komma till tals och få information förstärks,
  • att socialnämnden får höra barnet utan samtycke av vårdnadshavare,
  • en möjlighet att utse en tillfällig vårdnadshavare för barn i vissa fall,
  • en utvidgad uppgiftsskyldighet från en socialnämnd till en annan sådan nämnd,
  • en lagstadgad tidsgräns på fyra månader för att slutföra utredningar, samt
  • regler om behörig kommun i vissa fall samt forumregler när barn och/eller föräldrar har skyddade personuppgifter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.