Publicerad 6 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Stockholms tingsrätts dom den 21 juni 2018 i mål T 12425-17 om avskedande av en omvårdnandschef som tagit narkotikaklassade läkemedel för eget bruk

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål mellan en arbetstagare och Stockholms läns landsting (arbetsgivaren). En arbetsrättsjurist från SKL var ombud för arbetsgivaren. Domen bifogas, se bilaga.

Målet gällde frågan om det förelåg grund för avskedande av en omvårdnadschef, som hade tagit det narkotikaklassade läkemedlet Citodon från läkemedelsförrådet på arbetsplatsen (för eget bruk). Stockholms tingsrätt fann att arbetsgivaren hade haft rätt att avskeda arbetstagaren.

Domen överklagades till Arbetsdomstolen, som inte meddelade prövningstillstånd (beslut i mål B 79/18 den 11 september 2018).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.