Publicerad 28 augusti 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men har för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära ersättning från dödsboet.

Detta cirkulär behandlar kommunens rätt att begära dessa ersättningar och vilka kostnader kommunen kan ta betalt för. Cirkuläret berör också skillnaden mellan kommunens ansvar för gravsättning och vad som ingår när gravsättning delvis bekostas inom ramen för den så kallade begravningsavgiften av den som är huvudman för begravningsplatsen. Vi vill med detta tydliggöra skillnaden mellan kommunens yttersta ansvar för gravsättning och de åtgärder som ersättningen ur begravningsavgiften täcker. Avslutningsvis berörs möjligheten för dödsbo att ansöka om ekonomiskt bistånd om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att bekosta en värdig begravning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.