Publicerad 30 september 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och delegationsordning

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala dokument (taxebestämmelserna och delegationsordning) anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019.

Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019.

SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa (bilaga 1) och delegationsordning (bilaga 2) för livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen.

I detta cirkulär kommenteras effekterna för kommunerna och de förändrade underlagen närmare. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under senare delen av 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.