Publicerad 7 september 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete

I bifogad PM redovisas och kommenteras två domar från juni 2018 där Högsta förvaltningsdomstolen i två fall har prövat om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Frågan har betydelse för rätten till sjukpenning och domstolens praxis är vägledande för Försäkringskassans bedömning i liknande ärenden.

I bägge målen hävdade Försäkringskassan att personen i fråga inte hade rätt till sjukpenning med motivering att hon respektive han måste anses klara ett normalt förekommande arbete. Domstolen kommer i ena fallet fram till att rätt till sjukpenning föreligger (mål nr 607-17) och i det andra fallet att rätt till sjukpenning inte föreligger (mål 667-17).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.