Publicerad 9 maj 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information om överenskommelse om Särskild AGS- KL-förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om att utmönstra Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 avseende sjuklön ur AB och ersätta den med en försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).
SKL och Pacta har nu kommit överens med samtliga motparter om hur försäkringslösningen ska se ut. AGS-KL tillförs en ny förmån, Särskild AGS-KL-förmån. Den motsvarar i stort innehållet i AB § 28 mom. 9 men med vissa anpassningar till försäkringsmiljön.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR