Publicerad 19 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar en serie för konsumentprisindex (KPI), som visar prisutvecklingen med 1980 som basår.

Vid tecknande av nya hyresavtal för lokaler, där avtalstid och förlängningstid är minst tre år, kan indexserien med 1980 som basår tillämpas. Hyreskontrakt för lokaler, som är tecknade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal (artikelnummer 271 135 senast uppdaterad januari 2015), ger hyresvärden rätt att, utan uppsägning av kontraktet, justera hyran i förhållande till förändring av konsument-prisindex.

För avtalsförhållanden reglerade med Sveriges Kommuner och Landstings hyreskontraktsblankett för lokal, avrundas den procentuella uppräkningen av hyresnivån till hela procenttal. De kommuner och landsting, som har använt hyreskontaktsblanketten för lokaler, kan från och med den 1 januari 2019 beräkna hyreshöjningen baserat på de förändringar av KPI som framgår av tabell 1.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.