Publicerad 31 mars 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

En ny hälso- och sjukvårdslag

Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 april 2017 syftar till att göra regelverket tydligare, mer överskådligt och lättillängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Här ges en sammanfattning av den nya hälso- och sjukvårdslagen.

  • Lagen har en ny struktur och uppbyggnad i form av fem avdelningar och kapitel med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel.
  • Nästan alla bestämmelser i gamla HSL har förts över till den nya lagen. Det finns dock några bestämmelser som har tagits bort. Det gäller till exempel de flesta av bestämmelserna som rör hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid samt de mer detaljerade bestämmelserna som rör verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förbrukningsartiklar, rikssjukvård och läkemedelsförråd.
  • De flesta paragraferna är utformade helt i överensstämmelse med motsvarande bestämmelser i gamla HSL, eller skiljer sig från dessa bestämmelser enbart i språkligt eller redaktionellt hänseende.
  • I vissa paragrafer har det gjorts förtydliganden i förhållande till gamla HSL.
  • Lagen innehåller ett fåtal nya bestämmelser, till exempel om lagens innehåll och tillämpningsområde, definitionerna av begreppen huvudman och vårdgivare, kravet på att offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet, att barnets bästa särskilt ska beaktas när hälso- och sjukvård ges till barn samt landstingets utvidgade skyldighet att tillhandahålla förbrukningsartiklar även till dem som är kvarskrivna enligt folkbokföringslagen och som stadigvarande vistas i landstinget.
  • Som en följd av den nya hälso- och sjukvårdslagen görs följdändringar i annan lagstiftning. I huvudsak innebär dessa ändringar endast att hänvisningar till HSL eller till någon viss bestämmelse i denna lag ersätts med motsvarande hänvisningar till den nya hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.