Publicerad 6 mars 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Den 1 juni 2017 har ny lagstiftning trätt i kraft rörande arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Bestämmelserna har införts i såväl lagen (2016:1145) om offentlig upp­handling (LOU) och lagen (2016:1146) om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) som lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).  Bestämmel­serna är tillämpliga på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.

Bestämmelserna innebär att upphandlande myndigheter och enheter (nedan benämnda UM) i upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid , om det är behövligt och villkoren går att fastställa. Syftet är att motverka risken för oskäliga ar­betsvillkor, men också att minska risken för snedvridning av konkurrensen.

De villkor som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag. Innan villkoren bestäms, ska ­ berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ges tillfälle att yttra sig om det inte är obehövligt. När svensk arbetsrätt inte är tillämplig på det arbete som ska ut­ föras, så ska villkor ställas enligt ILO:s kärnkonventioner om det är behövligt. Därutö­ver får villkor ställas enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet ut­förs.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.