Publicerad 28 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser mellan staten, Svenska Kommunför- bundet och Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården respek- tive psykiatrin


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR