Värdig sista tid i livet för de flesta på särskilda boenden

Personer som avlidit i kommunernas särskilda boenden har fått en värdig sista tid i livet, trots de svåra förutsättningar som pandemin medfört. Det framgår av den rapport som SKR, i samarbete med Svenska Palliativregistret, publicerat om den palliativa vården under pandemin.

Palliativ vård har den senaste tiden debatterats mycket. Ofta bygger debatten tyvärr på okunskap om såväl vad palliativ vård är som om hur de som får palliativ vård upplever sin sista tid i livet.

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande, icke-botbar sjukdom. Syftet är varken att påskynda eller att fördröja döden. Istället erbjuds patienter bästa möjliga symtomlindring och stöd för att kunna leva ett värdigt liv utifrån patientens behov och önskemål fram tills döden inträffar.

Det handlar om att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem. Den palliativa vården kan ges parallellt med livsförlängande vård, men kan också ges som enda vårdform i livets slutskede. En trygg relation mellan patienten, närstående och vårdgivaren är en förutsättning för optimal palliativ vård.

Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar:

 • Symtomlindring i vid bemärkelse. Detta omfattar såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella behov.
 • Samarbete i ett multiprofessionellt team.
 • Kommunikation/relation i syfte att främja patientens livskvalitet. Det innebär kommunikation mellan vårdgivare, patient och närstående men också kommunikation inom och mellan arbetslag.
 • Stöd till de närstående under sjukdomen och efter ett dödsfall.

Vården inom äldreomsorgen under pandemin har debatterats mycket. Och det finns brister som måste åtgärdas. Samtidigt är det mycket som fungerat väl, trots extrema förutsättningar.

Vi menar att för lite fokus lagts på hur de äldre som gått bort på särskilda boenden under pandemin levt den sista tiden i sitt liv. Den informationen finns i Svenska Palliativregistret och behöver synliggöras mer i debatten.

Pandemin har varit grym, inte bara i det att den drabbat så många äldre så svårt, det har också varit tufft för anhöriga som inte alltid kunnat vara närvarande den sista tiden i livet. Ett extra stort ansvar har därför vilat på vård- och omsorgspersonalen.

Den rapport vi publicerar i dag om den palliativa vården under pandemin kan förhoppningsvis ge någon lindring för de som har anhöriga som gått bort på särskilda boenden under 2020. Symptomen bland äldre med covid-19 som vårdats och avlidit på särskilda boenden har varit mildare än bland äldre som vårdats och avlidit på sjukhus. Andningsbesvär i livets slutskede förekom inte lika ofta i den kommunala vården som i sjukhusvården, och var lättare att lindra. Ångest i livets slutskede förekom inte heller lika ofta i den kommunala vården.

Inom den kommunala vården får drygt tre av fyra brytpunktssamtal och nästan lika ofta får närstående efterlevandesamtal. Det finns behov av förbättringar, men det vi kan se är ändå att den palliativa vården på särskilda boenden ligger längre fram än inom sjukhusvården.

Bilden av en generellt kvalfull död på särskilda boenden stämmer inte. Egentligen är det inte så överraskande, personal som arbetar inom äldreomsorgen har lång erfarenhet av att arbeta med människor under den sista delen av livet, de kan läsa signaler och behov och ge ett bra bemötande till patienten och anhöriga. De har helt enkelt god kunskap om palliativ vård, om att arbeta med att ge en värdig sista tid i livet.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen