Två svenska kommuner nominerade till internationell utmärkelse

Göteborgs stad och Åre kommun är nominerade till en internationell demokratiutmärkelse för sina arbetsinsatser kring medborgardialog och satsningar för att stärka mellanvalsdemokratin. Människors rätt att vara delaktiga är mer långtgående än rätten att rösta vart fjärde år, och med delaktighet bygger vi starkare lokalsamhällen.

I regeringsformen framgår att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet i samhället. Man fastslår att möjligheten till delaktighet kännetecknar en demokrati, där människor ska kunna påverka de offentliga verksamheter de använder. Delaktighet är därför en viktig grund för människors tillgång till andra rättigheter.

Demokratiutmärkelsen "Best Practice in Citizen Participation" har till syfte att uppmärksamma några av de mest innovativa sätt som används för att stärka den demokratiska delaktigheten. The International Observatory on Participatory Democracy (IOPD), som står bakom utmärkelsen, är ett internationellt nätverk av aktörer som arbetar med att stärka deltagandedemokratin, bland annat genom medborgardialoger.

Din idé – medborgarbudget i samverkan

Den verksamhet som har fått Göteborgs stad är nominerad till demokratiutmärkelsen kallas Din idé. Satsningen riktar sig till stadsdelen Lundby, där man vill bli bättre på att inkludera och delaktiggöra framförallt unga med hjälp av medborgarbudget.

För att möjliggöra en närmare kontakt med de boende i området har staden engagerat olika aktörer som är verksamma i Lundby; ett strategiskt samarbete med bland annat skolan och bostadsbolaget. Det blir helt enkelt lättare att få till inkluderande processer om dessa bygger vidare på redan existerande relationer istället för att kommunen ska försöka etablera nya sociala strukturer för samverkan. Barn och unga har fått lära sig om medborgarbudget i skolan för att sedan sprida kunskapen vidare till sina föräldrar, och aktiviteter kring medborgarbudgetering har genomförts på plats i bostadsområdena. Detta har både gjort det enkelt att delta och säkerställt att processen är relevant för de boende.

I utvärderingar har det blivit tydligt att ansträngningar för att delaktiggöra brett har burit frukt. Man bland annat satsat på kommunikation på teckenspråk, vilket har ökat medborgarbudgeteringens tillgänglighet. Dessutom har man i större utsträckning än tidigare lyckats engagera personer med annat modersmål än svenska.

”Din idé i Göteborg är ett intressant exempel då det fokuserar på social samverkan och är det första exemplet i Sverige där flera aktörer samverkar, i detta fall kommunen och Bostadsbolaget. Genom samarbetet med skolan får också barn och unga en praktiskt erfarenhet av en demokratisk process.” säger Anders Nordh, som arbetar med frågor kring medborgardialog och demokratisk delaktighet vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Medskapande medborgardialog i Mörsil

I Mörsil, som ligger i Åre kommun, har man genomfört medborgardialoger utifrån den övergripande frågeställningen ”Hur vill vi leva tillsammans?”. Dialogerna har särskilt fokuserat på att etablera kontakt och bygga relationer mellan nyanlända mörsilsbor och personer som bott i kommunen en längre tid som en motvikt till segregation och motsättningar.

Projektet började med en perspektivinhämtning i 360 grader, bland annat genom ett sjuttiotal intervjuer med boende i Mörsil. Kartläggningen var ett sätt att säkerställa att perspektiv som annars riskerar att missas kom med i processen.

En viktig insikt som kom fram i medborgardialogsarbetet är att det för många nyanlända mörsilsbor var första gången de kom i verklig kontakt med ”majoritetsinvånarna” i området. Projektet har bidragit med viktiga kontaktytor och relationer att bygga vidare på, för ett starkare och bättre Mörsil tillsammans och med en tydligare tillhörighetskänsla i lokalsamhället.

Medskapande medborgardialog i Mörsil är ett bra exempel på hur en kommun genom att agera tidigt kan utgöra en samlande kraft i ett lokalsamhälle. Fokus ligger på att skapa trygghet och genom dialog bygga nya relationer, säger Anders Nordh, Demokratisektionen SKR.

Processen med att rösta fram Best Practice in Citizen Participation är i full gång och de inskickade bidragen är nu i en fas där de granskas av en expertjury. Vi önskar Göteborg och Åre lycka till, och är stolta över de svenska bidragen till demokratiutmärkelsen Best Practice in Citizen Participation!

International Observatory on Participatory Democracy (engelska)

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen