Att bygga processer för social hållbarhet

FN:s hållbarhetsmål får ett allt större genomslag i svenska kommuner och regioner. Det viktiga är inte bara vad som görs för att skapa hållbar utveckling, utan hur det görs. SKR har publicerat en rapport om Agenda 2030, som bland annat omfattar exempel från kommuner och regioner.

Kommuner och regioner är centrala aktörer i genomförandet av Agenda 2030 och omställningen mot en hållbar utveckling. Kompetensen kring hållbarhetsfrågor blir allt högre. Flera kommuner och regioner tar stora kliv i arbetet med att ställa om sina mål och arbetsprocesser. Utvecklingen går snabbt framåt. Det är positivt att en del kommuner och regioner kan gå före och visa vägen för andra, både i Sverige och internationellt.

Rapporter presenteras vid FN-toppmöte

En viktig del i genomförandet av Agenda 2030 är årliga uppföljningar på nationell nivå, där stater följs upp utifrån hur väl de lever upp till åtaganden i de globala hållbarhetsmålen. Det har på senare år blivit allt vanligare att kommuner och regioner på frivillig basis lämnar in egna kompletterande avstämningsrapporter till FN.

I år är det fyra svenska kommuner som lämnar in sådana rapporter: Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. SKR har i samband med detta gjort en egen granskning, med syfte att komplettera och stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå och i förlängningen stärka horisontell och vertikal samverkan kring genomförandet av Agenda 2030.

Uppföljningen av Agenda 2030 sker vid FN:s årliga toppmöte i juli. SKR:s granskning kommer att presenteras i sällskap med frivilliga rapporter framtagna av sju andra kommun- och regionförbund från världen över.

Temat för årets rapportering till FN är hållbar återhämtning efter coronapandemin. Pandemin har belyst flera samhällsutmaningar i Sverige och andra länder, inte minst när det gäller att åstadkomma en jämlik hälsa i befolkningen. Kommuner och regioner får en viktig roll i återhämtningen efter pandemin.

Det hållbara Sverige skapas lokalt (Voluntary subnational review)

Rättighetsbaserat arbetssätt är en del i genomförandet

Agenda 2030 har sin grund i demokrati och mänskliga rättigheter. Samtliga mål ska präglas av jämlikhet. Mål 16 lägger en grund för ett människorättsbaserat arbetssätt med krav på transparenta verksamheter med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Kommuner och regioner måste bekämpa all form av korruption och säkerställa allmän tillgång till information och skydd av grundläggande friheter.

Mål 16 ställer även krav på i ett deltagarbaserat beslutsfattande där ingen grupp utesluts. Att människor har möjlighet att vara delaktiga i processer som berör dem är en förutsättning för rättighetsbaserat arbetssätt. Ett rättighetsbaserat arbete stärker tilliten och kvaliteten i genomförande eftersom alla aktörer då aktivt värnar icke-diskminering och jämlikhet.

Ett gott exempel som lyfts i rapporten är Huddinge kommun som arbetar med Jämlik ledning och styrning. Bland annat ska alla kommunens verksamheter mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, barn- och områdesperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Huddinge har som stöd för detta tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys.

Piteå kommun är ett annat gott exempel som lyfts i rapporten. Hösten 2020 utropade Piteå sig till MR-kommun. Åtagandet innebär ett aktivt arbete för att utveckla samhället till en plats där alla människors mänskliga rättigheter respekteras och främjas i lika stor utsträckning. Rättighetsbaserat arbete är en nyckel i det åtagandet: det handlar om att sträva efter jämlikhet och motverka diskriminering i varje given situation; att processer är transparenta med tydlig ansvarsfördelning; och att människor involveras och tillåts vara delaktiga i det som berör dem.

SKR:s arbete med Agenda 2030

Seminarium om ”Det hållbara Sverige skapas lokalt”

Den 22 juni bjuder SKR in till ett seminarium om de frivilliga granskningarna till FN. Medverkar gör representanter från SKR, Malmö, Uppsala, Stockholm och Helsingborg, som alla skickat in frivilliga lokala granskningar av genomförandet av Agenda 2030.

Anmälan och program: Det hållbara Sverige skapas lokalt

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen