100 år av demokrati 

Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslut om allmän rösträtt och allas rätt att vara valbara. De första kvinnliga riksdagsledamöterna tog plats i januari 1922. Kommunerna gick före; de första allmänna valen till ett antal kommuner genomfördes 1919. Flera olika aktiviteter sker under 2018-2022 för att uppmärksamma demokratin.

För att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott har riksdagen beslutat om genomförandet av en rad aktiviteter under 2018-2022. De övergripande målen att öka kunskapen om demokratin, väcka engagemang, skapa medvetenhet om demokratins historia, innebörd och betydelse förr, nu och i framtiden samt att nå ut till många som möjligt.

Den svenska demokratin har sedan införandet ständigt utvecklats och står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men demokratin kan aldrig tas för given. Utmaningar visar sig i bland annat att människor upplever ett utanförskap och varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin. Vi ser också ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har slutit en överenskommelse för en uthållig demokrati.

SKR anordnar regionala konferenser

SKR anordnar en konferensserie företrädare från kommuner och regioner med anledning av hundraårsjubileet. Vid regionala konferenser runt om i landet diskuterar vi hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Först ut var Dalarnas kommuner, och näst på tur är Norrbotten med en digital konferens som genomförs den 17 mars. Norrbottenskonferensen kommer ha särskilt fokus på de mänskliga rättigheterna och demokratin. Medverkar gör både SKR:s vice ordförande Carola Gunnarsson och demokratiminister Amanda Lind.

Samverkan för uthållig demokrati

Norrbottens kommuner undertecknade den 18 februari tillsammans med regionen, länsstyrelsen, universitetet med flera den demokratideklaration som Kommittén Demokrati 100 år har tagit fram. Det innebär också att alla som undertecknat har tagit fram några åtaganden som de kommer att arbeta med under året. Tillsammans kan kommuner och regioner göra skillnad.

Storsatsning i Norrbotten för en stark demokrati

Demokratin måste värnas varje dag

De beslut som fattades av riksdagen om lika rösträtt och valbarhet är av grundläggande betydelse för vårt demokratiska statsskick. Men kampen för demokrati tar inte slut där; för att vi ska ha en livskraftig demokrati krävs att alla har möjlighet till delaktighet och inflytande och att vi kan föra ett konstruktivt demokratiskt samtal.

Att alla har rätt att rösta är fastslaget, men när vi ser att vissa grupper har lägre valdeltagande än andra kan kompensatoriska åtgärder behövas för att säkerställa att alla nyttjar den rätten på lika villkor. Detsamma gäller kring valbarhet; alla har samma rätt att kandidera till val, men vi ser att förutsättningarna för att vara förtroendevald skiljer sig mellan grupper. Ett exempel på detta är att kvinnor och utrikes födda utsätts för hot och hat i större utsträckning än män, vilket kan göra det svårare för dem att verka i det demokratiska förtroendeuppdraget.

Mänskliga rättigheter i demokratin

Mänskliga rättigheter bidrar både med viktiga skyddsventiler och med ”spelregler” som skyddar det demokratiska statsskicket. Det handlar exempelvis om principen som fastslår allas lika och okränkbara människovärde. Faktum är att demokrati är det enda statsskick som är kompatibelt med mänskliga rättigheter, just med hänvisning till denna princip.

Inom de mänskliga rättigheterna ryms även ett diskrimineringsförbud och bestämmelser som hindrar majoriteten från att kränka minoriteters eller individers rättigheter. De mänskliga rättigheterna kan ses som riktlinjer som reglerar hur vi lever tillsammans på ett så bra sätt som möjligt. Det handlar exempelvis om regler för det offentliga samtalet, om skydd av privatliv, tillgång till välfärd och om rätt att vara delaktig i frågor som berör oss, allt detta är viktigt för att vi ska ha en stark och varaktig demokrati.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen