Avtal 21: Ekonomi, demografi och kompetensförsörjning sätter tonen för förhandlingarna

Avtalsrörelsen med lärarnas fackliga organisationer har startat. Under förhandlingarna behöver båda parter ha med sig ett antal grundläggande ingångsvärden till förhandlingsbordet. De ekonomiska omständigheterna, den demografiska situationen och kompetensförsörjningen behöver sätta ramarna för ett nytt avtal. Lika viktigt är att avtalet ger lokala parter utrymme att hantera dessa frågor utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Under coronapandemin har Folkhälsomyndighetens och regeringens strategi för skolan varit att den ska vara så öppen och tillgänglig som möjligt, och de flesta grundskoleelever har kunnat gå till skolan precis som vanligt. Men för att minska smittspridningen har elever på högstadiet och gymnasiet i perioder tvingats övergå till distansundervisning. Under det senaste året har många kommuner, huvudmän och lärare på ett imponerande sätt klarat av att snabbt ställa om och erbjuda distansundervisning till gymnasie- och högstadieelever över hela landet. Det är viktigt att utvärdera och drar lärdom av dessa insatser för att kunna möta framtida utmaningar och behov av verksamhetsutveckling.

Långsiktigt ansvar för skolans ekonomiska förutsättningar

Coronapandemin har inneburit stora utgifter för kommunerna. Men genom tillfälliga tillskott och ersättningar från staten landar de ekonomiska boksluten för 2020 ändå på svarta siffror i de flesta kommuner. Samtidigt visar SKR:s ekonomirapport att kommunernas positiva resultat är just tillfälligt och kortsiktigt. Under de kommande åren svänger resultatkurvan rejält nedåt mot röda siffror. Prognosen visar att det ekonomiska resultatet i kommunerna redan 2023 är det lägsta på mycket länge.

SKR:s ekonomirapport, oktober 2020

Det kommer att krävas prioriteringar för att möta välfärdens och därmed skolans utmaningar. Nya och innovativa arbetssätt, tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens behöver tillvaratas på bästa möjliga sätt. De investeringar och satsningar som görs på skolan måste vara ansvarsfulla och hållbara. Det är genom ett långsiktigt ansvar för ekonomin som vi också kan ta ett långsiktigt ansvar för skolan.

Det går inte att rekrytera bort lärarbristen

I SKR:s ekonomirapport framgår också att den demografiska utvecklingen får två tydliga konsekvenser. Till att börja med är ökningen av antalet äldre de kommande tio åren 50 procent. Det innebär ökade kostnader för vård och omsorg under tidsperioden, vilket självklart kommer att påverka skolan och andra budgetområden. För det andra ligger ökningen av personer i arbetsför ålder på låga 5 procent. Det är uppenbart att den tuffa konkurrensen om arbetskraften framöver innebär att nyrekrytering måste kompletteras med andra åtgärder.

Vi kommer med andra ord inte kunna rekrytera bort lärarbristen. Vi behöver tillsammans med alla medarbetare i skolan titta på kompletterande lösningar och åtgärder. Det handlar bland annat om att fortsätta skapa goda förutsättningar för kompetenshöjande insatser och omställning, fler och flexibla vägar in i skolan och läraryrket samt att bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter.

Fortsatt fokus på att möta kompetensutmaningen

Med tanke på de långsiktiga utmaningar välfärden och skolan har när det gäller ekonomi, demografi och kompetensförsörjning vill vi se en så lång avtalsperiod som möjligt. Det ökar förutsättningarna för en strategisk och ansvarsfull planering och utveckling av skolans verksamheter. En lång avtalsperiod ger också skolans aktörer - arbetsgivare, fackliga organisationer och regeringen - möjlighet att över tid fördjupa samarbetet, utveckla skolan och stärka arbetsmiljön.

Vi vill se ett fortsatt fokus på att gemensamt och kraftfullt möta skolans kompetensutmaning och där insatserna är anpassade efter lokala behov. Att huvudmännen och professionen har en nära samverkan kring den långsiktiga och strategiska utvecklingen av läraryrket är av stor vikt. Vårt och fackförbundens partsgemensamma arbete med att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning har pågått i snart tre år. Det arbetet behöver fortsätta, utvecklas och bli en bärande byggsten även i det nya avtalet.

Strategisk kompetensförsörjning skola, partsgemensam webbplats

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen