Publicerad 16 mars 2021

Deltagande

Allt fler barn deltar i kultur- och musikskolornas verksamheter. Senaste statistiken från 2018 visar att mer än 500 000 barn och unga deltar i kultur- och musikskolornas verksamhet.

Under 2018 svarade kommunerna för 237 000 elevplatser i ämneskurser såsom musik, bild, teater, dans och media. Övriga är elevplatser som erbjuds i olika projekt och övrig verksamhet. De senaste åren har antalet nya platser ökat med ca 30 000 årligen och antalet deltagande elever, elevplatser har i förhållande till befolkningsutvecklingen för den huvudsakliga målgruppen ökat markant under de senaste åren.

Elever och föräldrar nöjda med kulturskolan

Kommunernas kultur- och musikskolor är uppskattade av eleverna och deras föräldrar. Under hösten 2015 sammanställde SKR enkätstudier från 39 kommuner. Resultatet visar att 96 procent av eleverna som idag går i kulturskolan är nöjda.

Barn och föräldrar upplever att barnen lär sig och utvecklas (93 procent) och att det finns ett stort mått av medbestämmande (87 procent). Elever och föräldrar är nöjda med utbudet och tiden för undervisningen. De ser kulturskolan inte bara som en plats för inlärning utan också som en plats för social samvaro. Åtta av tio tycker att den avgift man betalar till kultur- och musikskolan är rimlig.

Diagram enkätsvar om nöjdhet med musikskolan

Klicka för förstoring

Cirka 13 500 elever och föräldrar har deltagit i de kommunalt genomförda undersökningarna som SKR har sammanställt svaren från. Alla undersökningar har genomförts mellan 2011 och 2015, majoriteten under 2014 och 2015.

Rapporten Eleverna och kulturskolan (PDF) Pdf, 1 MB.

En utmaning är att skapa förutsättningar för fler barn och unga att delta

Även om kulturskolorna får goda betyg från eleverna visar statistiken att verksamheterna har svårt att nå vissa grupper och individer. Ett jämlikt och breddat deltagande utifrån alla barns rätt att ta del av och utöva kultur är en utmaning i kommunerna. Till exempel är flickor överrepresenterade i kulturskolornas ämneskurser. Två av tre barn som deltar är flickor.

Deltagandet påverkas av flera faktorer, till exempel av föräldrars utbildningsnivå, köer, avgifter och långa geografiska avstånd. Men olika faktorer påverkar olika mycket över landet. Det behövs mer analys om hur deltagandet kan bli mer jämlikt utifrån kommunernas varierande förutsättningar.

Under 2017–2018 genomförde SKR, tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet, satsningen Mer för fler, där nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete har testats i syfte att nå fler barn och unga.

Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet?

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset