Publicerad 16 mars 2021

Fakta om kultur och fritid

Kommuner, landsting och regioner ansvarar för en stor del av den vardagsnära kulturen och fritiden. Det handlar om att ge invånarna möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur.

Kommuner, landsting och regioner ansvarar för en stor del av den vardagsnära kulturen och fritiden. Det handlar om att ge invånarna möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur.

Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid. Regionerna och landstingen gör i sin tur stora satsningar för att ge kultur i hela landet. Ofta får verksamheterna, sett över tid, allt bättre betyg av invånarna.

Anläggningar för kultur, idrott och fritid

Statistik för kultur- och fritidsområdet på kommunnivå (Kolada)

Nyckeltal

Antal anställda inom kultur- och fritidsområdet

Statistik från 2016.

 • 22 900 personer i kommuner
 • 800 personer i landsting och regioner.

Budget

 • Drygt 28 miljarder kronor (12 respektive 16 miljarder) för kultur- och fritidsverksamhet i kommuner (år 2016).
 • Knappt fem miljarder kronor för landstingens kulturarbete (år 2015).

Kundnöjdhet och resultat

 • Kommuners och landstings kultur- och fritidsarbete får betyget 68.2 av 100 möjliga i Svenskt Kvalitetsindex mätning 2016. Det är visserligen en minskning från året innan, då betyget var 73.3, men sett över tid har nöjdheten med kultur- och fritidsarbetet ökat märkbart hos medborgarna.
 • 96 procent av eleverna i kulturskolan är nöjda
 • 93 procent av barn och föräldrar i upplever att barnen lär sig och utvecklas i kulturskolan och 87 procent upplever att det finns ett stort mått av medbestämmande.

Fritidsverksamhet

De flesta kommunala fritidsanläggningar är fotbollsplaner, idrottshallar och fritidsgårdar. Det finns även många andra typer av anläggningar, bland annat för spontanidrott.

Det byggs också allt fler avancerade anläggningar i kommunerna. Antalet konstgräsplaner har ökat samtidigt som det exempelvis har tillkommit fler stora idrottshallar och ishallar.

Kulturverksamhet

Ansvaret för kulturen är delat mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Landsting och regioner står tillsammans med kommunerna för mer än hälften av den offentliga finansieringen av kulturen i Sverige.

Kommunerna har ansvar för merparten av landets bibliotek. Kommunerna tar också ett stort ansvar för de icke lagstadgade kulturanläggningarna som museer, teaterhus, konsthallar, kulturhus och konserthus.

Landsting och regioner är ansvariga för strategiska utvecklingsfrågor och huvudmän eller uppdragsgivare för regionala kulturinstitutioner.

Omfattning kulturverksamhet

 • Sedan år 2000 har det tillkommit mer än 200 anläggningar för kultur i kommunerna, främst har det byggts bibliotek.
 • Bibliotek finns i alla kommuner och har årligen 66 miljoner fysiska besök.
 • I sex av tio kommuner finns museer. Antalet museer har minskat något sen 2010 samtidigt som antalet museer med över 10 000 besökare fortsätter att öka.
 • Fyra av tio kommuner har konsthallar. Antalet hallar har minskat något sedan 2010.
 • Två av tio kommuner har konserthus. Antalet konserthus har ökat sedan 2010.
 • I över hälften av alla kommuner finns teaterhus och dessa har ökat sedan 2010.
 • 4 av 10 kommuner har kulturhus. De flesta har verksamhet inom musik, teater och dans. I många kan man också ta del av bildkonst, film och biblioteksverksamhet. I 40 procent av kulturhusen finns kultur- eller musikskola.
 • I 283 av landets 290 kommuner finns kultur- och musikskolor. Årligen deltar cirka 400 000 barn i skolornas aktiviteter. Allt fler kommuner går från renodlade musikskolor till kulturskolor.
 • Regionerna äger cirka en tredjedel av de 150 folkhögskolor som finns runt om i landet.

Läs vidare

 

Informationsansvarig

 • Linda Ahlford
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset