Publicerad 2 september 2021

Strategi, framtidens bibliotek

Ett förslag till nationell biblioteksstrategi lämnades över till regeringen 2019.

Strategi för bibliotekens roll i samhället

Regeringen gav 2015 Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Uppdraget var att föreslå långsiktiga mål och strategier för hela det allmänna biblioteksväsendet, med utgångspunkt i bibliotekslagen. KB skulle också föreslå hur samverkan och samordning inom biblioteksväsendet kan öka samt ta fram stöd för bibliotekens planering, styrning och uppföljning. De hade också ett särskilt uppdrag att analysera utvecklingsbehoven för skolbiblioteken.

Förslaget lämnades till kulturministern i mars 2019 och nu har kulturdepartementet skickat ut förslaget på remiss.

Arbetet med att ta fram en strategi

KB utsåg ett sekretariat som arbetade under de tre åren med att ta fram förslaget till en strategi. Sekretariatet har producerat en rad rapporter efter hand och haft en dialog med bland annat den referensgrupp där SKR har haft följande representanter:

  • Anja Dahlstedt, Bibliotek Botkyrka (folkbibliotek)
  • Ann Edvik, barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun (skolbibliotek)
  • Maria Ehrenberg, Regionbiblioteket Halland (regional biblioteksverksamhet). Lämnade referensgruppen i april 2018.
  • Kristina Smedeby, Sjukhusbiblioteken i Sörmland (sjukhusbibliotek)
  • Maria Jacobsson, expert SKR. Lämnade referensgruppen i april 2018

SKR:s arbete

En del av förslagen som har lämnats under arbetets gång skulle påverka såväl kommunernas som regionernas handlingsutrymme och möjlighet att utveckla biblioteksverksamheten. SKR har därför inför och under arbetet med strategin bedrivit ett aktivt arbete för att öka kunskapen om folkbibliotek, skolbibliotek och regional biblioteksverksamhet generellt, beskrivit kommunernas och regionernas behov och förutsättningar samt visat på konsekvenser av olika förslag.

Underlag i urval

SKR:s kommentar till Lägesrapport i maj 2016 – Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrateg (PDF) Pdf, 151 kB.

Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi och reflektioner kring referensgruppsarbetet, oktober 2017 (PDF) Pdf, 178 kB.

Diskussionsunderlag om Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi, augusti 2018 (PDF, nytt fönster) Pdf, 163 kB.

Regional biblioteksverksamhet. En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna, rapport februari 2019

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR