Publicerad 7 juni 2023

Övergångar till introduktionsprogram – arbetssätt

Medverkande skolor och kommuner har bland annat arbetat med att utforma rutiner, gemensamma underlag och tydliggöra ansvarsfördelning.

Arbetet i IMprove-projektet

Inom IMprove-projeket har kommuner och skolor arbetat med att utforma rutiner för att skapa kontinuitet och likvärdigheten i arbetet med övergångar. Ett regionalt delprojekt har exempelvis arbetat med att skapa ett gemensamt underlag för att dela information om elevers kunskaper och förmågor. Detta delas digitalt för en smidig överföring mellan grundskola och gymnasieskola.

Andra har arbetat med att utveckla en tydligare ansvarsfördelning och rutiner för mottagande och överlämnande av information samt skapa forum för dialog mellan berörd personal i respektive verksamhet.

Exempel på arbetssätt och metoder som använts i IMprove

Personal från grundskola och introduktionsprogram träffas redan under vårterminen

Utformning av organisatoriskt utrymme och rutiner för att personal från introduktionsprogrammen redan under vårterminen har möjlighet att träffa personal från grundskolan. Då kan överlämning påbörjas kring elever som är aktuella för att börja på introduktionsprogrammet till hösten.

Mötena har skett vid ett eller flera tillfällen. Personliga möten rapporteras bidra till en bättre övergång. Det ger möjlighet för mottagande skolpersonal att ställa uppföljningsfrågor om de medföljande underlagen och ge en fördjupad bild av elevers kunskaper, förmågor, förutsättningar och behov i relation till skolsituationen.

Personal från introduktionsprogrammen och elever från årskurs 9 träffas redan på vårterminen

Utformning av organisatoriskt utrymme och rutiner för personal från introduktionsprogrammen att under vårterminen i årskurs nio träffa aktuella elever och förbereda för övergången till gymnasiet.

Att möta elever redan under vårterminen i årskurs nio vid ett eller flera tillfällen rapporteras bidra till en positiv start för eleverna på flera olika sätt. Det ger möjligheter att påbörja arbetet med att upprätta elevernas individuella studieplan så att de inte tappar värdefull tid.

Det ger också möjlighet för personal från introduktionsprogrammet att börja bygga en positiv relation till elever, vilket kan bidra att öka motivationen för de fortsatta studierna inom introduktionsprogrammet.

Ändamålsenlig kompetens hos personalen

Verksamheterna har arbetet med att säkerställa att ändamålsenlig kompetens finns representerad vid de förberedande mötena med kommande elever som hålls under vårterminen.

I sammanhanget lyfts särskilt deltagande av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och blivande mentor och eventuellt språkstödjande funktioner, vid behov exempelvis modersmålslärare.

Utveckling av rutiner för överlämning av information

Utveckling av rutiner för överlämning av information mellan studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger från högstadiet respektive gymnasiet har också varit en del i arbetet med övergångar.

Flera delprojekt beskrev att särskilt samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare på högstadiet och gymnasieskolan var viktigt för att bygga kunskap hos personalen i grundskolan om de olika introduktionsprogrammen. Studie- och yrkesvägledaren på högstadiet kan sedan kontinuerligt fortsätta att förankra information hos elever och vårdnadshavare och visa på möjligheter inom introduktionsprogrammet under våren inför starten på gymnasiet. Det borgade för mer välgrundade val och studieinriktning samt en positiv inställning hos elever.

Även under inskrivningsperioden och tidigt efter skolstarten utvecklades rutiner för att nya elever hade möjlighet att träffa SYV, för att de skulle få med sig en bred bild av introduktionsprogrammet och tillgång till information om kurser och möjliga studievägar.

Utformning av särskilda funktioner eller uppdrag att stödja eleverna

Utformning av särskilda funktioner eller uppdrag att arbeta med att stödja eleverna under övergångarna förekom också, framför allt kopplat till ett ansvar att skapa kontinuitet i relationerna.

En skola tillsatte heltidsmentorer för elever inom introduktionsprogrammet. De hade ansvar för att påbörja arbetet med elever under vårterminen på högstadiet och stödja dem under övergångsprocessen. Detta resulterade i att eleverna hade en studieplan klar vid skolstarten på introduktionsprogrammet, vilket gör dem förberedda på ett helt annat sätt.

Utveckling av inskrivningsrutiner

Utveckling av inskrivningsrutiner när nya elever kommer till introduktionsprogrammen var också ett område dit insatser riktades. Det handlade om att elever skulle få en positiv introduktionstid i den nya verksamheten och snabbt träffa centrala funktioner och börja bygga tillit och förtroendefulla relationer med exempelvis mentorer, lärare, elevhälsoteam och skolkamrater.

Regionalt system för att genomföra övergångar från grundskola till introduktionsprogrammen

En särskild pilotverksamhet utvecklades för att skapa en regional, gemensam tidplan och rutin för att genomföra övergångar från grundskola till introduktionsprogrammen.

Ett kommunalförbund kommer att vara ägare av en e-tjänst där överlämningarna digitalt överförs från övriga kommuner. Den kommer också förvaltas av förbundet. Detsamma gäller rutinen som tagits fram för att på likvärdigt sätt möta de ansökningar om ”fri kvot” och ”dispens i engelska” som inkommer gällande sent anlända elever inför gymnasieantagningen.

Den gemensamt framtagna dokumentation som ska överlämnas via e-tjänsten är utformad för att visa tydligt var eleven befinner sig jämfört med kunskapsmål (delar av betygskriterier) samt dela information om vilka stödinsatser som varit framgångsrika.

Film om framtagandet av ett gemensamt digitalt system för övergångar

I filmen berättar Skaraborgs Kommunalförbund om det regionala utvecklingsarbete de gjort kring att ta fram ett gemensamt digitalt system för övergångar. Filmen är cirka fem minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.