Publicerad 12 juni 2023

Lärande, introduktionsprogram – arbetssätt

Medverkande kommuner och skolor har främst arbetat med att utveckla nya samarbetsformer mellan olika professioner i skolan. De har även utformat ett mer holistiskt stöd och anpassad vägledning till eleverna.

Exempel på arbetssätt och metoder som använts i IMprove

Stöd och anpassningar för språket

Yrkes-SVA

Verksamheter har arbetat med att stärka samarbetet mellan yrkeslärare och svenska som andraspråkslärare. Det har exempelvis inneburit att lärare i svenska som andraspråk deltagit på yrkeskurser under ett antal timmar i veckan och att innehållet sedan integrerats i svenska som andraspråksundervisningen.

Ett konkret exempel på ett sådant samarbete är att elever på yrkesintroduktion med inriktning mot vård och omsorg när de arbetar med muntliga presentationer gör det med utgångspunkt i yrkeskurser, exempelvis vanliga sjukdomar.

Verktyg och mallar

Svenska som andraspråklärare har utvecklat verktyg och arbetssätt att använda i undervisningen inom yrkeskurserna, såsom skrivmallar att tillämpa vid skriftliga uppgifter. Det har även handlar om stöd för elever att bearbeta texter och andra skrivuppgifter.

Tvålärarsystem

En del skolor har utvecklat en form av tvålärarsystem där svenska som andraspråklärare arbetar tillsammans med en yrkeslärare på alla lektioner för vissa grupper av elever under en tidsperiod. Eller modeller där studiehandledare finns med i klassrummet och stödjer eleverna när de undervisas i de olika ämnena.

Språkpraktik

Verksamheter har utvecklat och diversifierat arbetet med språkpraktik för att kunna erbjuda elever olika alternativa möjligheter att träna och utveckla språket.

Det har handlat om att utöka skolans nätverk med olika aktörer i närsamhället för att kunna erbjuda ett större utbud av praktikplatser inom olika branscher och sektorer.

Det har även innefattat en utveckling av kvaliteten på språkpraktiken genom att skapa en tydligare struktur med förberedelsearbete, handledning och uppföljning kopplat till praktiken.

Språkträning i andra miljöer

En annan strategi för att träna språket i olika miljöer har varit att utveckla samarbete med andra aktörer.

En skola startade ett sagoprojekt tillsammans med en förskola som innebar elever från introduktionsprogrammet fick möjlighet att öva sig i svenska språket genom att besöka förskolor och läsa sagor för barnen på svenska och andra språk.

Inför besöken arbetade eleverna med förberedelser på olika sätt och fick även stöd av en teaterpedagog. Projektet utvecklades över tid och sagorna kom att spelas in och kunde sedan användas av förskolorna. I projektet deltog även elever från Barn- och fritidsprogrammet.

Vägledning

Heltidsmentorer

En verksamhet har prövat att anställa heltidsmentorer för att bättre stödja eleverna inom introduktionsprogrammen. Heltidsmentorernas arbete rapporteras ha ökat elevernas trygghet och tydligheten kring deras studier.

Uppdraget omfattar flera olika delar kopplat till övergången till introduktionsprogrammet; upprättandet av den individuella studieplanen och uppföljningen av den, och olika typer av stöd samt elevers övergång från introduktionsprogrammet till vidare studier, arbete eller annan sysselsättning.

Heltidsmentorerna påbörjar en ”social överlämning” med aktuella elever under våren i årskurs 9 för att skapa goda förutsättningar för elever som upplevt svårigheter under högstadiet.

De finns med och dokumenterar kartläggningar och bedömningar och inskrivningssamtal för informationen vidare till undervisande lärare och övrig berörd personal på skolan och inför upprättandet av den individuella studieplanen. De ansvarar sedan för att löpande följa upp studieplanen med elever och diskutera eventuella ändringar med dem.

Elevcoacher

Andra verksamheter har arbetat med elevcoacher som har kompetens inom coachning och kan genom det erbjuda ett ännu bredare stöd i samarbete med övriga professioner på skolan. Exempelvis har en coach utvecklat nya inskrivningsdokument och nya rutiner vid uppstart för att få en mer holistisk bild av elevernas helhetssituation i relation till skolan.

Yrkeskoordinatorer

En verksamhet har utvecklat en ny funktion som kallas för yrkeskoordinator. Uppdraget har handlat om att stödja elever i övergången från grundskolan till introduktionsprogram, under praktik samt i övergången från introduktionsprogram. Målet är att överbrygga organisatoriska mellanrum.

Yrkeskoordinatorns arbete handlar om att skapa och bibehålla trygga relationer och stödja elevernas progression på olika sätt. Yrkeskoordinator stödjer arbetet med exempelvis utredningar, kartläggningar, individuella studieplaner, åtgärdsprogram och gör vid behov även muntliga överlämningar till mottagande enhet. Den följer sedan eleverna under deras studietid på exempelvis praktikplatser och håller kontakt med dem samt handledare på arbetsplatsen för att förebygga eventuella svårigheter.

Koordinatorerna arbetar kontinuerligt med att skapa goda relationer, överbrygga och eliminera eventuella hinder för elevens utveckling.

Arbetsmarknadskunskap

En del skolor har arbetat med att skapa skräddarsydda kurser i arbetsmarknadsorientering för olika grupper av elever.

Till exempel har en skola arbetat med ett särskilt spår för unga med låg progression som på grund av åldersskäl inte har möjlighet att nå behörighet till ett nationellt program.

Dessa var i behov av motivationshöjande insatser för att ta nästa steg mot vidare studier inom vuxenutbildningen eller närma sig arbetsmarknaden. Eleverna har utifrån sina behov fått möjlighet att lära sig om och ta del av arbetsmarknaden på många olika sätt.

Till exempel genom:

  • teoretisk undervisning om den svenska arbetsmarknaden
  • studiebesök inom det lokala näringslivet
  • praktik
  • utbildning i skrivande av CV, personligt brev och intervjuträning
  • besök och inskrivning hos bemanningsföretag
  • individuell coaching av lärare och annan personal med kunskap om näringslivet.

Film om arbetssätt lärande

I filmen berättar Eskilstuna kommun om sitt arbete med Arbetsmarknadskunskap (AMO) som de jobbat med i IMprove-projektet. Filmen är cirka 4 minuter.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.