Publicerad 15 mars 2021

Framgångsfaktorer i Plug In

De sammanfattande erfarenheterna från de fallstudier som genomförts i Plug In har lett till att ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott identifierats.

Individcentrerat arbetssätt

Djupstudierna visar att själva grunden för att lyckas stötta elever i riskzonen för studieavbrott till att fullfölja sin utbildning är ett individcentrerat arbetssätt där man beaktar elevens helhetsbehov.

Det handlar om att utifrån ett brett perspektiv utreda vad som hindrar elever från att komma till skolan, delta i undervisningen och lyckas med sina studier samt att beakta behov som även sträcker sig utanför ett pedagogiskt stöd.

Koll och uppföljning

Skolor måste systematiskt arbeta med uppföljning. Det handlar om att kartlägga och följa upp elevers närvaro, frånvaro och akademisk progression för att tidigt kunna identifiera elever som riskerar att hoppa av sina studier.

Därför är koll och uppföljning viktigt

Bemötande

Positiva relationer till lärare och andra vuxna i skolan är extra viktigt för elever med svag skolanknytning. Det är av stor vikt att eleverna blir sedda och uppmärksammade som individer.

Därför är bemötande viktigt

Flexibilitet

Många ungdomar i Plug In:s målgrupp har en historik av låga resultat, låg närvaro och "skolmisslyckanden" bakom sig. För att nå dessa ungdomar behöver man tänka fritt och mindre traditionsbundet.

Därför är flexibilitet viktigt

Samverkan

Elever som redan har avbrutit sina studier eller befinner sig i riskzon för studieavbrott befinner sig ofta i komplexa situationer och behöver stöd från flera olika professioner och instanser i samhället. För den enskilde individen kan kontaktytorna upplevas svåra att överblicka och det kan kännas oklart med vem, hur och varför olika kontakter ska tas.

Därför är samverkan viktigt

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.