Publicerad 17 augusti 2022

Styrning och ledning matematik – utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Styrning och ledning matematik har som mål att förbättra matematikundervisningen och matematikkunskaperna i Sverige. Satsningen fokuserar på de lägre årskurserna f-3 och är troligen den största i sitt slag i världen.

Den kompetensutveckling som genomförs inom ramen för satsningen sker inom ordinarie undervisning vilket gör den både kostnadseffektiv och jämförelsevis snabb att genomföra. Arbetet kommer att utmynna i en undervisningsmodell och ett undervisningsmaterial Tänka, resonera, räkna f-3.

Satsningen startade våren 2018 med fem pilotkommuner, totalt 14 kommuner deltar för närvarande i arbetet. Fler än 200 lärare undervisar just nu fler än 8 000 elever enligt modellen på lågstadiet. Ambitionen är att kraftigt öka satsningens storlek framöver. De kommuner som ansluter sig till satsningen under hösten 2021 kommer att introducera den nya undervisningen vid läsårsstarten 2022/2023.

Arbetets inriktning

Arbetet går ut på att genomföra en undervisningsmodell för taluppfattning som Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) har utarbetat. Satsningen genomförs på förekommen anledning. Tidigare utvärderingar visar att majoriteten av de behöriga matematiklärarna på lågstadiet har mindre matematik i sin lärarutbildning än vad som föreskrivs idag samt svenska elevers grundläggande taluppfattning behöver förbättras. Därtill finns det ett antal kända utmaningar kopplat till skolans styrkedja – från politik till klassrum – som behöver adresseras för att stora satsningar som denna ska lyckas.

Arbetet går ut på att genomföra en undervisningsmodell för taluppfattning som Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) har utarbetat. För att styra och hålla fast förändringarna tillämpas arbetsmodellen med arbetande nätverk där alla fyra beslutsnivåer deltar och prövar den egna styrningen och ledningen.

Styrning och ledning

För att lyckas implementera den nya undervisningsmodellen krävs en välfungerande lokal styrkedja – från politik till klassrum – där alla känner till och respekterar varandras roller, ansvar och befogenheter.

Som hjälp i arbetet med att förbättra den lokala styrkedjan används SKR:s beprövade och utvärderade arbetsmodell med arbetande kommunnätverk. Denna följer en mycket tydlig struktur där företrädare från de fyra nivåerna – politik, förvaltningsledning, rektorer och lärare – samlas för att diskutera olika dimensioner/framgångsfaktorer för styrning och ledning. Arbetet genomförs både på hemmaplan samt tillsammans med övriga deltagande kommuner vid särskilda nätverkskonferenser för gemensamt erfarenhetsutbyte. Arbetet är framåtsyftande och kommunerna stärker varandra i arbetet genom att vara varandras kritiska vänner.

Specialanpassad kompetensutveckling

NCM:s avancerade undervisningsmodell bygger på de senaste pedagogiska forskningsrönen. Undervisningen bryter på ett tydligt sätt med den traditionella läroboksstyrda undervisningen som tillämpas i Sverige. NCM:s modell beskriver varje del i undervisningen och innehåller tydliga instruktioner för hur lärarna ska genomföra den.

För att göra lärarna skickliga i att undervisa enligt NCM:s modell har en specialanpassad kompetensutveckling tagits fram. Denna är en vidareutveckling av den modell som användes i matematiklyftet, med ett strukturerat kollegialt lärande som grund.

I videon berättar avdelningschef Per-Arne Andersson, SKR, om satsningen Styrning och ledning matematik och hur man anmäler sig till denna. Sista anmälningsdag är fredagen den 20 augusti 2021.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.