Publicerad 4 maj 2021

Slutsatser från satsningen Öppen förskola för språk och integration

Över hundra kommuner har idag öppna förskolor som erbjuder verksamhet till utrikes födda föräldrar, vilket hjälper dem att snabbare komma in i det svenska samhället. Det handlar bland annat om språkträning, information om samhällsfrågor och stöd till vidare studier och arbete.

Efter tre års arbete (2018-2020) har SKR lämnat en slutrapport till regeringen om överenskommelsen ”Öppen förskola för språk och integration”. SKR:s kartläggning och analyser visar bland annat:

  • Öppna förskolan har unika möjligheter att nå den stora grupp utrikes födda kvinnor som kommit till Sverige de senaste åren. Under åren 2013-2018 handlar det om 100 000 kvinnor, varav hälften varit föräldralediga någon period under sina första fem år här.
  • Till öppna förskolan kommer en bred grupp mammor med olika behov och förutsättningar. Både de som har fullt fokus på etablering och de som sällan nås av andra insatser från samhället.
  • Att ­­korta etableringen med bara ett år för de kvinnor som kommit de senaste tio åren skulle årligen kunna innebära 500 miljoner i intäkter för den kommunala sektorn, i form av skatteintäkter och minskade kostnader för bidrag.
  • Nyanlända som är föräldralediga mer än 12 månader under sin första tid i Sverige kan inte fullfölja etableringsprogrammet. En längre ramtid i etableringsprogrammet skulle gagna denna grupp och samhället i stort.
  • Öppna förskolan är en viktig brygga till förskolan. Dels genom att informera för föräldrarna om hur viktig förskolan är för barnen och deras fortsatta lärande, dels genom att förmedla hur förskolan bidrar till den gemensamma välfärden.
  • Många chefer och medarbetare efterlyser en nationell en nationell vägledning för att utveckla och lyfta verksamheten. SKR föreslår att Skolverket ges i uppdrag att ta fram en sådan.

  Läs vidare

  Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
   Utredare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.