Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Är det krav på att kommunerna ska följa Skolverkets regionala planeringsunderlag?

Skolverkets regionala planeringsunderlag innehåller statistik om utbudet av gymnasial utbildning och arbetsmarknadens behov och ska vara ett stöd för huvudmännen vid planering och dimensionering av utbildning. I planeringsunderlagen finns även bedömningar av länens behov av att dimensionera upp eller ned olika utbildningar och de bedömningarna är tänkta som rekommendationer, det vill säga det finns inget krav på att kommunerna ska följa dem. Däremot kvarstår kravet på kommunerna att planera och dimensionera den gymnasiala utbildningen utifrån elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Skolinspektionen kan komma att följa upp att kravet på samverkan kring planering och dimensionering efterföljs och kan då komma att använda Skolverkets regionala planeringsunderlag som en bedömningsgrund.

Den geografiska avgränsningen i de regionala planeringsunderlagen kommer i huvudsak att följa länens administrativa gränser. Länsgränserna ska dock inte tolkas som normerande för hur kommuner kan bilda primära samverkansområden. Det står kommuner fritt att välja hur de primära samverkansområdena utformas, så länge som kravet på samverkan om minst tre kommuner är uppfyllt (om inte undantagsbestämmelsen är tillämpbar). Ett primärt samverkansområde kan vara ett helt län, delar av ett län eller bestå av kommuner från olika län.

Skolverket kommer att tillhandahålla de regionala planeringsunderlagen den 31 oktober i år (2023). Skolverket kommer därefter att bjuda in kommuner, enskilda huvudmän och regioner till länsvisa träffar (Forum planering och dimensionering), bland annat i syfte att implementera planeringsunderlagen.

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.