Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Hur ska den ekonomiska (interkommunala) ersättningen regleras mellan kommunerna inom samverkansområdet?

Ersättningen ska beräknas efter mottagarkommunens självkostnad, om man inte har kommit överens om något annat.

Till skillnad från i dag kommer rätten till interkommunal ersättning för elever på nationella program att regleras också mellan kommuner inom samma samverkansområde. Det innebär att ersättningen ska beräknas efter mottagarkommunens självkostnad, om man inte har kommit överens om något annat. Detta kommer att gälla mellan kommuner inom såväl ett primärt som ett sekundärt samverkansområde. För introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever finns det bestämmelser om interkommunal ersättning mellan kommuner inom ett samverkansområde redan i dag.

Utgångspunkten är således att mottagarkommunen inom samverkansområdet får ersättning för sina kostnader för elevens utbildning. Det gäller både för gymnasieskolan och för komvux. Men det finns inget som hindrar att man inom samverkansområdet kommer överens om något annat. Ersättningen kan till exempel regleras i prislistor eller gemensamma prismodeller som gäller mellan kommunerna (som i dag finns i flera samverkansområden). För att öka förutsägbarheten och underlätta planeringen av utbildningarna inom samverkansområdet bedömer SKR att det kan vara en fördel om kommunerna inom samverkansområdet kommer överens om ersättningen mellan sig, och att det regleras i exempelvis en bilaga till samverkansavtalet.

16 kap. 50 och 51 §§, 17 kap. 23 §, 17 kap. 26 § och 20 kap. 21 a § skollagen, Riksdagen

Proposition 2012/22:159, sidorna 68 och 133, Regeringen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.