Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Vilka krav ställs på informationen som huvudmannen ska lämna och vilka underlag ska användas?

Gymnasieskolans huvudmän ska i sin information om erbjudande av nationella program samt programinriktat val och yrkesintroduktion utformade för en grupp elever tydligt ange utbildningens inriktning. För de nationella programmen ska det framgå vilka nationella program som erbjuds och vilka inriktningar som finns på respektive program. För programinriktat val ska det framgå vilka nationella program som utbildningarna är inriktade mot, medan motsvarande information om yrkesintroduktion ska ange aktuella yrkesområden.

Informationen ska också innehålla uppgifter om vad de olika utbildningarna kan leda till i form av etablering på arbetsmarknaden och övergång till vidare studier. Av propositionen framgår att statistik och annan relevant information som finns hos statliga myndigheter ska kunna användas och förmedlas av huvudmännen för detta ändamål samt att regeringen avser att ge Skolverket ett uppdrag i frågan (Skolverket har ännu inte fått ett sådant uppdrag). Informationen ska anpassas efter målgruppen ungdomar som står inför valet av gymnasieutbildning, samt även vårdnadshavare. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. SKR bedömer att huvudmannens information om utbildningarna behöver finnas på plats senast hösten 2024 så att ungdomar som ska söka utbildning till läsåret 2025/26 har god tid på sig att ta del av informationen.

15 kap. 8 a § skollagen, Riksdagen

Proposition 2021/22:159, sidan 77, Regeringen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.