Publicerad 23 mars 2023

Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och barnens bästa ska vara utgångspunkt.

Läroplanens mål är riktade till verksamheten i förskolan, de är inte utformade som mål att uppnå för enskilda barn. Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen samt analysera resultaten skapas förutsättningar för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas i enlighet med läroplanens mål, så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Öppna jämförelser: förskola

SKR arbetar med nyckeltal och statistik i Öppna jämförelser för förskolan i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

I november 2020 publicerades den första Öppna jämförelser – förskola i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Öppna Jämförelser: förskola

Stöd och verktyg

SKR har utvecklat verktyg som stöd för digitalisering i förskolan samt en verktygslåda med ett operativt stödmaterial för nya skolledare.

LIKA, ett verktyg för att underlätta arbetet med digitaliseringen i förskolan

Verktygslåda, En rektors första hundra dagar

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.