Publicerad 16 mars 2021

Karriärvägar inom förskolan

Flera kommuner har – trots att de är undantagna i lärarlönesatsningen- själva bekostat förste förskollärartjänster, som en karriärväg inom förskolan. Linköping är en av dem.

Kommunen har inrättat 50 förste förskollärartjänster på eget initiativ, som har 20 procent avsatt för att vara coachande i arbetslagen. Förste förskolläraren har genom sambandet mellan egen undervisning och utvecklingsuppdrag med kollegor ett samordnat uppdrag att med fokus på den direkta undervisningen på bästa sätt främja barnens lärande.

I uppdraget ingår att

  • handleda och stödja kollegor för att utveckla en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten
  • vara mentor för blivande förskollärare under pågående utbildning
  • leda processer som utvecklar kollegialt lärande
  • hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen
  • verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Flera karriärvägar erbjuds förskollärarna. När det gäller karriärväg till att bli chef finns ett internt ledarskapsförsörjningsprogram som riktar sig till medarbetare i förskola och skola. Alla chefstjänster är sökbara i en reguljär rekryteringsprocess.

En annan utvecklingsmöjlighet är att delta i de insynsbesök i förskolan som kommunen har infört för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet bland kommunens förskolor. Modellen för insynsbesök bygger på en sammanvägning av självvärdering av förskolans medarbetare, föräldraenkät samt observation av externa observatörer.

Insynsbesöken genomförs av förskollärare inom de kommunala och fristående förskolorna. Förskolecheferna utser vilka förskollärare de ser som lämpliga för uppdraget, som sedan får genomgå en kortare intern utbildning.

Kontakt

Christina Gunnarsson
HR-samordnare
Linköpings kommun
christina.gunnarsson@linkoping.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.