Publicerad 25 januari 2023

Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd har SKR arbetat med frågor kring e-legitimation och gemensam inloggning.

  • Elever behöver kunna identifiera sig digitalt för att komma åt digitala resurser och tjänster, inte minst digitala nationella prov. Dagens stora osäkerhet kring e-identitetshantering hämmar skolhuvudmännens digitalisering.
  • Att identifiera och autentisera sig är grundläggande och påverkar hur huvudmännen kan bygga digitala lösningar. Federationslösningar måste finnas för eleverna som ska utföra digitala nationella prov.
  • Personalens administration kan minska med en gemensam inloggning till samtliga system via en nationell federationslösning. Federationslösningar är vanliga på många skolor för att minska administration och strul för lärare, administratörer och andra.
  • Detta delprojekt omfattas av initiativ 11 i handlingsprogrammet #skolDigiplan.

Samverkan och syfte

SKR:s arbete har skett i nära samverkan med Inera, Adda, Skolverket, DIGG och andra aktörer. Arbetet syftar till att skolhuvudmännen samordnat och tydligt ska kunna välja och upphandla lösningar för e-legitimationer, och där lösningen för digitala nationella prov sätter ribban även för annan skolverksamhet. Projektet har också kartlagt vilka federationslösningar som finns på marknaden, hur de fungerar och kostnader för eventuell anslutning.

Under arbetets gång har avstämning och förankring skett med skolans olika aktörer, bland annat via nätverk, pilotgrupper, ett IAM-forum (Identity and Access Management-forum, via Inera) och nyhetsbrev.

Mål

  • Att ta fram ett långsiktigt upphandlingsstöd för anskaffning, till exempel i form av ramavtal som stöd för upphandling av e-legitimation.
  • Att ta fram vägledningar om införandet av e-legitimation och federationslösningar utifrån huvudmäns erfarenheter i fokusgrupper.
  • Att verka för att staten skapar förutsättningar för e-legitimering för samtliga huvudmän.

Teknisk vägledning för e-legitimation och federationslösningar

SKR har tillsammans med Inera tagit fram en teknisk vägledning inför Digitala Nationella Prov (DNP). Den bygger vidare på Skolverkets beskrivningar men är mer detaljerad och pekar ut möjliga lösningar, tillvägagångssätt och leverantörer.

Vägledning för digitala nationella prov

Ansvarig

Börje Shameti Lewin
Digitaliseringsstrateg, Inera

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.