Publicerad 25 oktober 2022

Identifiera ytterligare behov och förutsättningar

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd ska SKR identifiera behov och förutsättningar för skolans huvudmän i syfte att nå målen i regeringens nationella strategi för digitaliseringen i skolan.

2019 genomfördes en omfattande genomlysning om lokala behov av digitalisering hos Sveriges skolhuvudmän. Analysen resulterade i den nationella handlingsplanen för digitaliseringen i skolan – #skolDigiplan. I syfte att få en aktuell lägesbild gör Skoldigistöd en uppdaterad genomlysning om eventuella ytterligare behov och förutsättningar för att digitalisering ska kunna främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Arbetet med behovsanalysen påbörjas under senare delen av 2021. Den slutliga analysen presenteras för Utbildningsdepartementet 2022.

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.