Publicerad 16 mars 2021

Statistiksekretess och hantering av kommunernas resursfördelning

Sedan hösten 2019 har Statistiska centralbyrån (SCB) förändrat sin tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen när det gäller information om fristående skolor. Numera beläggs uppgifter om elevers bakgrund och studieresultat med sekretess i de fall en enskild huvudman eller fristående skolenhet kan identifieras.

Detta leder till att grundläggande förutsättningar i det svenska skolsystemet rubbas. Bland annat kan en kommuns möjligheter att begära ut underlag som används för resursfördelning till skolor påverkas. Det är inte säkert att fördelningen kan göras fullt ut enligt skollagens bestämmelser och principen om lika villkor.

Inför kommande budgetår behöver kommunen därför se över hur man kan få tillgång till underlag för att fördela resurser till utbildning efter elevers förutsättningar och behov, vilket kommunen är skyldig att göra enligt skollagen. SKR har identifierat tre alternativa lösningar för kommuner att tillämpa för att fullgöra detta ansvar, om SCB skulle avslå en ordinarie begäran.

  • Den första alternativa lösningen innebär att kommunen använder fjolårets underlag som uppgifter till fördelningen. Det bedöms vara möjligt att göra endast en gång, varefter risken blir för stor att fördelningen tappar sin träffsäkerhet. Detta eftersom överensstämmelsen mellan gamla uppgifter och nu rådande förhållanden kan minska, vilket gör att underlagen ger en felaktig bild. Den lösningen är alltså inte hållbar på sikt, men kan vara rimlig för det kommande budgetåret.
  • En andra alternativ lösning innebär att kommunen begär ut uppgifterna från SCB och kan få dessa levererade till en särskild verksamhet som avser framställning av statistik (avgränsad statistikverksamhet) i kommunen. Det kan dock vara så att den verksamheten har en annan organisatorisk hemvist än den förvaltning som ansvarar för resursfördelning inom skolan, vilket i praktiken kan innebära begränsade möjligheter att lösa frågan på detta sätt. Uppgifterna, som omfattas av statistiksekretess, kan inte skickas vidare inom kommunen. Inte heller kan sådana uppgifter publiceras externt. En möjlig lösning är att kommunen begär in samtycke från de enskilda huvudmännen till att uppgifterna lämnas vidare till den förvaltning i kommunen som hanterar resursfördelning enligt skollagen.
  • En tredje alternativ lösning kan vara att kommunen begär in samtycke från de enskilda huvudmännen och vidarebefordrar dessa avtal till SCB som i sin tur kan lämna ut underlag. Detta alternativ kan innebära en omfattande och betungande administrativ uppgift om det handlar om många fristående skolor. Metoden garanterar inte heller att kommunen får tillgång till de efterfrågade uppgifterna.

Alla tre alternativ bedöms som möjliga att tillämpa, men de för alltså med sig svårigheter att beakta. Det förekommer inte någon inbördes rangordning bland de olika lösningarna, utan varje kommun behöver ta ställning till vilket tillvägagångssätt man finner mest lämpligt. Det kan också vara möjligt att kombinera olika lösningar, exempelvis genom att begära ut uppgifter för kommunala skolor som tidigare och samtidigt få uppgifter för elever i fristående skolor som en totalsumma. Därefter behöver man tillämpa ytterligare en metod för de fristående skolorna, såsom att nyttja ett år gammal information.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset