Publicerad 17 mars 2021

Fjärr- och distansundervisning

Elevernas möjligheter till distansundervisning behöver öka. Bristen på lärare i vissa ämnen och i vissa regioner är stor. Den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper tjänsten av en annan huvudman.

Tillfälliga bestämmelser under pandemin

Under pågående pandemi för ökade möjligheter för huvudmännen att erbjuda fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan och grundskolans högstadium.

Information om förskola och skola med anledning av covid-19

Fjärrundervisning behövs

Elevernas möjligheter till fjärrundervisning behöver öka. Bristen på lärare i vissa ämnen och i vissa regioner är stor. Den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper fjärrundervisning av en annan huvudman.

  • SKR tycker att fjärrundervisning på entreprenad ska tillåtas i alla de ämnen och kurser där skolhuvudmannen bedömer att det finns behov och är lämpligt.

Fjärrundervisning innebär interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

I dagsläget råder brist på lärare i flera ämnen och kurser inom grund- och gymnasieskolan. Svårigheten att rekrytera behöriga och legitimerade lärare är särskilt stor i glesbygdskommuner och kommuner långt från högskoleorter.

Flera skäl till distansundervisning

Utifrån elevernas egna önskemål och behov finns det flera skäl att öka möjligheterna till distansundervisning. Det finns elever som av olika skäl inte kan eller vill delta i traditionell klassrumsundervisning. Orsaker kan bland annat vara att de tillfälligt bor utomlands, elitsatsning på idrott, lång resväg, sjukdom, att de själva är föräldrar eller av andra skäl har svårt att följa traditionell klassrumsundervisning.

En nätbaserad undervisning i form av distansundervisning skulle ge dessa elever tillgång till utbildning på sina villkor. Distansundervisning skulle också kunna vara en väg tillbaka till skolan för elever som är ogiltigt frånvarande.

  • SKR tycker att elevernas möjligheter till distansundervisning i både grund- och gymnasieskolan behöver öka.

Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

Sedan den 1 augusti 2020 finns nya bestämmelser i skollagen angående fjärr- och distansundervisning samt undervisning på entreprenad. Dessa ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad Prop. 2019/20:127, regeringen 

Undervisning på entreprenad

Fjärr- och distansundervisning innebär ofta att undervisningen behöver bedrivas på entreprenad. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 ska skollagens bestämmelser om entreprenad i den äldre lydelsen gälla till dess entreprenadavtalet löpt ut. Sedan gäller de nya bestämmelserna.

Fjärrundervisning i fler ämnen

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska fjärrundervisning få användas i följande ämnen: engelska, matematik, moderna språk, modersmål, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, samiska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk, och teknik. I grundskolan ska fjärrundervisning även få användas för integrerad samisk undervisning.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i fråga om i vilka årskurser som fjärrundervisning får användas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om i vilka kurser som fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Distansundervisning som särskilt stöd i grundskolan

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan får distansundervisning användas som särskilt stöd för en elev i som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. Andra möjligheter till särskilt stöd ska vara uttömda eller bedöms olämpliga och vårdnadshavares medgivande krävs. I lågstadiet krävs synnerliga skäl.

Distansundervisning i dessa skolformer får användas i ämnena: engelska, matematik, moderna språk, modersmål, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, samiska, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk, och teknik.

Distansundervisning som särskilt stöd i gymnasieskolan

Distansundervisning ska i vissa fall få användas som särskilt stöd inom ramen för en påbörjad utbildning eller för en hel utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Distansundervisning som särskilt stöd ska gälla elever med medicinsk, psykisk eller social problematik. Andra former av stöd behöver inte prövas dessförinnan och elevens eget medgivande räcker.

Gymnasieutbildning på distans

För att en elev ska få gymnasieutbildning på distans krävs dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller andra särskilda skäl. Därutöver ska eleven uppfylla behörighetskraven för utbildningen. När det gäller gymnasiesärskolan ska eleven tillhöra målgruppen.

Distansutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska vara riksrekryterande.

Distansundervisning får endast utföras av en huvudman inom skolväsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning. Det är Skolinspektionen som prövar godkännande.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset