Publicerad 14 oktober 2021

Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor ska fortsatt utformas individuellt

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har lett till att domstolarna avvisar friskolornas överklaganden av kommunernas bidragsbeslut.

Domstolarna anser att kommunernas bidragsbeslut är generella beslut och därför inte kan överklagas med förvaltningsbesvär (HFD 2020 ref. 69). Se nedan för mer information om bland annat HFD:s dom.

Mot denna bakgrund får vi en del frågor från kommuner som undrar om de behöver ta sedvanliga beslut nu när domstolarna inte tar upp överklagandena till prövning.

Vår bedömning är att kommunerna fortsatt måste fatta beslut som är tillräckligt individuellt utformade för att domstolarna ska kunna pröva dem genom förvaltningsbesvär. Anledningen till vår bedömning är att regelverket i skollagen inte har ändrats utifrån HFD:s dom utan det som gällt tidigare gäller fortsatt. Varje huvudman måste få ett eget beslut med eget diarienummer.

Förslag till hur individuella beslut kan utformas

Förslag: Med utgångspunkt i kommunens beslut den XX NN (datum för budgetbeslutet) fastställer kommunen grundbeloppet för huvudmannen ZZ till xx kr per elev för kalenderåret 2022 (i enlighet med 10 kap. 37-38 §§ skollagen eller andra laghänvisningar beroende på vilken verksamhetsform som avses).

Tänk på att om beloppen är olika för olika årskurser måste de olika beloppen anges i bidragsbesluten, liksom belopp för socioekonomiska viktningar eller andra ersättningar.

Mer information om bidragsbesluten finns i SKR:s cirkulär 18:46 Beslut om bidrag till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär.

Om kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor och andra skollagsreglerade verksamheter

Frågor kan ställas till Mona Fridell, ekonom, samt Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist.

Närmare om HFD:s dom

Enligt domen kan bidragsbesluten endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. ”En kommuns beslut om vilka nivåer på grundbelopp som kommunen avser att tillämpa i förhållande till enskilda huvudmän som bedriver undervisning i fristående skolor är inte av sådant slag att det med stöd av skollagen kan angripas genom ett förvaltningsrättsligt överklagande”.

Högsta förvaltningsrätten skriver också: ” Sammanfattningsvis omfattas inte generella beslut om nivån på olika bidrag, liksom inte heller andra generella ställningstaganden avseende bidrag, av överklagandebestämmelsen i skollagen. Sådana beslut kan i stället bli föremål för en laglighetsprövning enligt reglerna i kommunallagen”.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR