Publicerad 29 april 2021

Pojkar, normer och utbildning

Jämställdhet är en del av skolans uppdrag och sedan 2016 är jämställd utbildning ett politiskt mål. Ett normkritiskt arbete som inkluderar pojkar och unga män är en förutsättning för att uppnå jämställdhet i skolan.

På Järvenskolan Tallås i Katrineholms kommun valde rektorn att sätta normkritik som en fast punkt på dagordningen. Skolans breda normkritiska ansats har lett till att tryggheten ökat och pojkarnas skolresultat förbättrats.

Filmen kan användas som utbildningsmaterial och diskussionsunderlag för utvecklingsarbete kring skola och jämställdhet.

Skrift om Maskulinitet och jämställd skola

Skriften beskriver hur normer för maskulinitet påverkar skolans arbete med pojkar och unga män, inte bara när det gäller förmedlingen av kunskaper utan också i arbete med elevhälsa, våldsprevention samt inom studie- och yrkesvägledning.

Skriften vänder sig till politiker, chefer och strateger och redogör för hur skolan kan arbeta systematiskt för att utmana och förändra begränsande och skadliga mansnormer genom att integrera ett maskulinitetsperspektiv i det befintliga jämställdhetsarbetet. Den kan vara ett stöd för verksamhetsutveckling inom området utbildning i kommuner, landsting och regioner.

Maskulinitet och jämställd skola - Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat

Vinster för individ och samhälle

Skolan ska ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan begränsningar kopplat till kön. Bristen på jämställdhet i skolan yttrar sig bland annat i att pojkar presterar sämre än flickor, samtidigt som flickor är mer stressade och mår sämre. Andelen tjejer och killar som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg ökar, mest bland elever med utländsk bakgrund och särskilt bland killar.

Genom att stärka skolans befintliga jämställdhetsarbete med ett maskulinitetsperspektiv och inkludera pojkar och män för att förändra skadliga normer kan stora vinster göras för den enskilde individen och hela samhället:

  • Pojkar och flickor får samma möjligheter att klara skolan
  • Skolan blir tryggare för alla
  • Sexuella trakasserier, mobbing och diskriminering förebyggs
  • Könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas
  • Bidrar till jämställda relationer mellan kvinnor och män.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset