Publicerad 10 november 2021

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen syftar till att ge obehöriga elever möjlighet att läsa in behörighet till ett nationellt program eller till att de kan etablera sig på arbetsmarknaden. Från och med den 1 juli 2019 finns det fyra olika introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Plan för utbildning

Huvudmännen har stora möjligheter att utforma introduktionsprogrammen, eftersom den nationella styrningen är relativt begränsad. I stället för nationellt fastställda mål och programstruktur, är det huvudmannen som ska fatta beslut om en plan för utbildningen på introduktionsprogrammen. Varje elev ska också ha en individuell studieplan.

Regeländringar från den 1 juli 2019

Från den 1 juli 2019 inträder vissa förändringar och förtydliganden i skollagen som rör introduktionsprogrammen. Det handlar om tydligare krav på huvudmannens plan för utbildning, att preparandutbildningen tas bort och programinriktat individuellt val utvecklas, samt om bedömning av nyanlända elevers kunskaper inom ramen för språkintroduktion.

Förändringar i skollagen för introduktionsprogrammen, Skolverket

Uppdrag fullföljd utbildning

Inom ramen för SKL:s satsning Uppdrag fullföljd utbildning, driver vi tillsammans med regioner och kommuner två ESF-finansierade projekt där introduktionsprogrammen är i fokus. Yrk In, vars ambition är att stärka kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad och IMprove som fokuserar på att förkorta tiden på introduktionsprogrammen för nyanlända ungdomar.

Uppdrag fullföljd utbildning, Yrk In och IMprove

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset