Publicerad 15 mars 2021

Gymnasieskola

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Att ge alla elever förutsättningar att nå examen är en högt prioriterad fråga.

Tillsammans med vuxenutbildningen utgör gymnasieskolan en bas för arbetsmarknadens kompetensförsörjning. En fullföljd gymnasieutbildning är ett led i ett livslångt lärande. I gymnasieskolans uppdrag ingår också att främja personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet bland eleverna.

En central del i SKR:s arbete inom gymnasieskolan är att stödja våra medlemmar i det arbete de bedriver lokalt och regionalt.

Regler för uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans huvudmän, skolor och elever

Gymnasieutbildning anordnades läsåret 2017/18 i 261 av landets 290 kommuner. Huvudmän för utbildningen kan vara kommuner, landsting, gymnasieförbund och enskilda huvudmän. Totalt finns drygt 1 300 gymnasieskolor, varav nästan 1 000 har kommunal huvudman. Inom gymnasiesärskolan anordnas utbildning i 161 av kommunerna och vid 251 skolor, majoriteten av dem har en kommunal huvudman.

Nästan 348 000 elever gick i gymnasieskolan samma läsår. Det är det högsta antalet gymnasieelever under den senaste femårsperioden. Omkring hälften av dessa elever går i en kommunal skola belägen i den egna hemkommunen. Det betyder att många elever pendlar till en skola i en annan kommun, eller går i en fristående skola i hemkommunen.

Omkring 6 100 elever läser i gymnasiesärskolan, antalet elever i denna skolform har minskat sedan gymnasieskolan reformerades 2013 och 2011.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset