Publicerad 16 mars 2021

Verksamhetsutvecklare i förskolan – håller i och håller ut

I Falun prövas sedan knappt två år tillbaka en ny modell för att skapa likvärdighet i kommunens förskolor. Modellen bygger på medarbetarnas eget engagemang, med stöttning av centralt anställda verksamhetsutvecklare.

Verksamhetsutvecklarna är alla legitimerade förskollärare, och får sina uppdrag av en centralt anställd förskolestrateg, som i dialog med förskolecheferna gör en bedömning om relevanta utvecklingsområden. Det är fyra områden som arbetet utgår ifrån:

  • arbetssätt, strukturer och rutiner
  • omsätta läroplanens intentioner
  • förhållningssätt
  • förtrogenhet med förskolans läroplan.

Rollen innebär att i nära samarbete med förskolechef, arbetslag och barn vara delaktig i att utveckla miljöer och metoder för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning och lärande. Det handlar om att omsätta arbetssätt och förhållningssätt så att de återspeglas i förskolans verksamhet, och iscensätta det som ännu inte blivit gjort, till exempel kompetensutvecklingsinsatser som inte ger avtryck i verksamheten.

Arbetet ska vara kopplat till de styrdokument som finns framtagna både centralt på i kommunen och lokalt på förskolan, såsom arbetsplaner och dokumentationsmallar. Verksamhetsutvecklarna är förberedda och inlästa på dessa när de inleder sitt arbete.

Verksamhetsutvecklaren fungerar som den positiva kulturbäraren i arbetet, som bygger relationer genom att hitta styrkan i pedagogerna, och utgår därifrån.

– Det gäller att utmana den dolda kulturen. Det kanske inte är så att det man alltid har gjort fungerar - utan tvärtom. Ballongen måste spräckas, säger Linda Alamo Block, en av kommunens tre verksamhetsutvecklare.

Verksamhetsutvecklaren dokumenterar också arbetssätt som hon går igenom med pedagogerna för att diskutera metodutvecklingen framåt. Processen växer fram i samspel mellan utvecklare och medarbetare.

– Det handlar om att arbeta med inre processer, med det som redan finns och som vi kan jobba med: hur vi bemöter, reflekterar och så vidare. Att stötta men inte styra, säger Camilla Lindberg, verksamhetsutvecklare.

Rollen innebär att de aktivt finns med i arbetslagen och deltar i alla moment. Vid behov tar de över arbetsuppgifter i barngruppen för att frigöra tid åt pedagogerna att utveckla verksamheten.

När uppdraget är slutfört är målsättningen att medarbetarna ska känna att de själva har gjort allt arbete. Då vet man att framtagna arbetssätt är hållbara och kan fortsätta att utvecklas inom arbetslagen.

Kontakt

AiniLeena Niva
Verksamhetschef förskola
Falu kommun
Ainileena.niva@falun.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR