Publicerad 16 mars 2021

Förskolans kompetensförsörjning

SKR stödjer kommunernas arbete med att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Detta sker genom att analysera utbildningskapaciteten när det gäller förskollärare och barnskötare och undersöka kompetensinsatser för medarbetare utan relevant utbildning.

En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. Arbetet sker i nära samverkan med huvudmännen för förskolan, som är ansvariga både för förskolans verksamhet och rekrytering.

En annan del handlar om att påverka nationella beslutsfattare, som ansvarar för bland annat förskollärarutbildningen, lärarlegitimationer och förskolans styrdokument.

Rekryteringsbehov

Mer än en halv miljon barn är inskrivna i förskolan. För att kunna bibehålla personaltätheten när allt fler barn deltar har kommunerna tvingats anställa allt fler som saknar relevant utbildning. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt många utbildade att tillgå. Bilden kompliceras ytterligare av att bristen fördelar sig mycket olika över landet.

Sett till det årliga rekryteringsbehovet av förskollärare i förhållande till lärosätenas utbildningskapacitet kan ett stort glapp konstateras. Med den kapacitet lärosätena har idag riskerar förskollärartätheten att fortsätta sjunka. Även fler barnskötare behöver utbildas. Här spelar både gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen en viktig roll.

Rekrytering av nyutbildade kommer ändå inte att vara tillräckligt för att möta kompetensbehoven. Det behövs även utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare – däribland vägar till fullgjord barnskötarutbildning för anställda utan utbildning för att arbeta med barn, samt vägar till förskollärarexamen för erfarna barnskötare.

Rapport om kompetensförsörjning

Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet. Rekryteringsbehovet till förskolan är stort men varierar också kraftigt mellan kommuner och mellan olika delar av landet. SKR:s rapport visar hur dessa skillnader ser ut och föreslår åtgärder för att möta behoven av utbildade förskollärare och barnskötare. Det handlar dels om områden där staten behöver agera, dels om områden där kommunerna själva har ansvaret.

SKR:s rapport om förskolans kompetensförsörjning

Lärande exempel

Runt om i landet pågår ett stort arbete för att möta förskolans kompetensbehov. Ta del av hur några kommuner har arbetat för att säkra sin kompetensförsörjning.

Lärande exempel på kompetensförsörjning inom förskolan

Rundabordssamtal om ledning och styrning i förskolan

SKR har under hösten genomfört rundabordssamtal vid tre tillfällen för att diskutera förskolans organisation och ledarskap samt arbetslagets olika roller och ansvar. Syftet är att få mer kunskap om kommuners olika behov och förutsättningar inför SKR:s fortsatta arbete.

Maria Caryll, sektionschef för utbildningssektionen på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, berättar om vad samtalen handlade om och vad nästa steg blir.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset