Publicerad 21 januari 2022

Forskning, skola

I skollagen ställs krav på att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs om hur begreppen ska tolkas och vad de innebär för förskolan och skolan.

SKR ser att det finns ett intresse ute i landets kommuner för dessa frågor, och det finns många exempel på förskolor, skolor och kommuner som kommit långt i sitt arbete. Men det finns också flera utmaningar.

​Utmaningar

Det finns för lite forskning om vad som sker i klassrummet och den forskning som finns når inte ut i verksamheten tillräckligt bra. Och även om den når ut så kanske den inte används. Samverkan och dialog mellan lärosäten och kommuner och skolor behöver också utvecklas.

En viktig fråga för SKR

Det här är angelägna frågor för SKR. Det handlar om att förskolan och skolan kan utvecklas med hjälp av forskning. Vi ser en starkare forskningsanknytning som en viktig del i ett systematiskt kvalitetsarbete. Vårt övergripande mål är att förbättra resultaten i svensk skola.

SKR arbetar därför aktivt med att stärka kopplingen mellan forskning och skola på olika sätt. På dessa sidor finner du material som stöd i ditt lokala arbete för en mer forskningsbaserad förskola och skola.

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR