Publicerad 17 juni 2022

Stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd arbetar SKR med att utveckla stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support.

Att beställa och implementera digitala tjänster och verktyg till elever, lärare och annan personal i skolan kräver god kännedom om användarnas behov och den egna verksamhetens förutsättningar. Dessutom behövs kunskaper om flertalet regelverk och förmåga att anpassa sig till snabba förändringar i dessa.

Beställarstöd för it i skolan

It-anskaffningar inom skolan sker ofta genom beställningar från externa leverantörer. I dag saknas dock bra stöd för hur en organisation kan vara en bra beställare av digitala tjänster. Därför tar SKR och Adda fram ett beställarstöd för it-tjänster som kan underlätta för huvudmän att fatta beslut vid framtida upphandlingar.

Stödet ska även bidra till ett mer ändamålsenligt byggande av digitala ekosystem för samtliga användares behov.

Beställarstödet kommer att presenteras under hösten 2022, dels i form av en skrift, dels genom webbsända seminarier för olika målgrupper.

Detta delprojekt omfattas av initiativ 11 i handlingsprogrammet #skolDigiplan.

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Seminarium: Så försörjer du ditt digitala ekosystem

Den 6 december 2021 anordnade SKR ett seminarium om hur landets skolhuvudmän kan uppnå en ändamålsenlig försörjning av digitala tjänster och stöd i skolan. SKR presenterade då en första version av beställarstöd. Under seminariet medverkade experter och huvudmän som gav sina erfarenheter och reflektioner.

Seminariet är cirka 1 timme och 30 minuter långt.

Viktiga händelser under seminariet

00:00: Inledning och SKR:s satsning Skoldigistöd; Mikael Svensson och Tilsith Lacouture, SKR.

07:05: Den strategiska försörjningsprocessen – en ledningsfråga, inte en upphandlingsfråga; Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Adda.

25:12: Att välja och påverka rama vtal – vilket stöd kan jag få av Addas inköpscentral? Marita Lohmander, Addas Inköpscentral.

37:22: Kompetentare inköp och leveranser – branschens perspektiv; Johanna Karlén, Swedish Edtech.

51:01: SKR:s beställarstöd för digitala ekosystem – en handbok; Hannes Härfast, Adda AffärsConcept.

1:14:00: Avslutande reflektioner från skolhuvudmän: Per Olén, It-strateg, Borlänge kommun, Viveka Dahl, utbildningschef – Lunds kommun och Johanna Andersson, utvecklingschef – Västerås stad.

Ansvarig

Hannes Härfast
Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

Stöd för pedagogisk och teknisk support

Varje huvudman för skolan behöver säkerställa såväl teknisk support för hela verksamheten som pedagogisk handledning för personal som arbetar med barn och elever. Det kan handla om att avgöra vilka digitala verktyg och arbetssätt som kan leda till ett mervärde, och när digitala inslag inte lämpar sig. Tekniken får inte utgöra ett hinder för god utbildning och effektivt nyttjad tid.

Inom ramen för en överenskommelse med regeringen tar SKR fram en vägledning till samtliga skolhuvudmän för organisering av pedagogisk och teknisk support utifrån användarnas behov. Materialet innehåller bland annat beskrivningar av hur ett antal huvudmän organiserat sin support utifrån olika verksamheter, förutsättningar och behov. Stödet kommer att publiceras under hösten 2022.

Detta delprojekt omfattas av initiativ 13 i handlingsprogrammet #skolDigiplan.

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Ansvarig

Mikael Svensson
Programansvarig, SKR

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR