Publicerad 30 september 2021

Stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd arbetar SKR med att utveckla stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support.

 • Att beställa och implementera digitala tjänster och verktyg till elever, lärare och annan personal i skolan kräver god kännedom om användarnas behov och den egna verksamhetens förutsättningar. Dessutom behövs kunskaper om flertalet regelverk och förmåga att anpassa sig till snabba förändringar i dessa.
 • Varje huvudman behöver säkerställa såväl teknisk support för hela verksamheten som pedagogisk handledning för personal som arbetar med barn och elever. Det kan handla om att avgöra vilka digitala verktyg och arbetssätt som kan leda till ett mervärde, och när digitala inslag inte lämpar sig. Tekniken får inte utgöra ett hinder för god utbildning och effektivt nyttjad tid.
 • Detta delprojekt omfattas av initiativ 11 i handlingsprogrammet #skolDigiplan.

Samverkan och syfte

SKR:s arbete sker i nära samverkan med Adda, Inera, Skolverket, DIGG, Swedish Edtech och andra aktörer. En viktig del i arbetet är avstämning och förankring med skolans olika aktörer. Detta sker bland annat via nätverk, arbetsgrupper och nyhetsbrev.

Syftet är att säkerställa att huvudmännen får tillgång till konkret stöd och vägledning för ett ändamålsenligt digitalt ekosystem. Frågor om olika IT-systems möjlighet att fungera tillsammans, säkerhet och informationsförsörjning är svåra för de flesta huvudmän att sätta sig in i och ta beslut om på egen hand. För att lyckas stötta samtliga huvudmän och utbildningsanordnare krävs samlad expertis, stöd och en tydligare nationell samordning.

Mål

 • Ett konkret beställarstöd för huvudmän som kan underlätta att fatta beslut vid framtida upphandlingar och bidra till ett mer ändamålsenligt byggande av digitala ekosystem för samtliga användares behov.
 • Att kommunala och enskilda huvudmän får tillgång till konkret stöd och vägledning för organisering av pedagogisk och teknisk support utifrån användarnas behov.
 • Att samtliga huvudmän – med stöd av checklistor över kompetens och tekniska förutsättningar – vet vilka krav deras verksamhet måste uppfylla för att de nationella proven och andra verksamheter med digitala inslag kan genomföras.
 • Att ta fram lärande exempel om fungerande digitala ekosystem.
 • Leverans av stöd och vägledningar kommer att ske under hösten 2022.

Ansvarig

Hannes Härfast
Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

Informationsansvarig

 • Mikael Svensson
  Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset