Publicerad 16 februari 2022

Stärkt kompetens i användarcentrering hos huvudmännen

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd arbetar SKR för att utveckla huvudmännens kompetens i användarcentrerad utveckling.

Användarcentrerad skolutveckling – när användarnas verkliga behov får styra

Användarcentrering handlar om att inkludera användarna när produkter och processer tas fram i skolan. I filmen presenteras de sex stegen i användarcentrerad utveckling kortfattat. Filmen är cirka två minuter lång.

  • När elever, vårdnadshavare och medarbetare involveras för att ta fram tjänster och produkter blir slutprodukten anpassad efter användarnas behov och förutsättningar. Det kan ta lite längre tid men blir både bättre och mer kostnadseffektivt på lång sikt. Det gäller inte minst för skolans digitalisering.
  • Med metoden användarcentrerad utveckling – även kallad tjänstedesign – kan huvudmän lyckas bättre i sina utvecklingsprojekt med att ta fram tjänster och produkter.
  • Detta delprojekt omfattas av initiativ 12 i den nationella handlingsplanen #skolDigiplan.

Samverkan och syfte

Detta delprojekt inom Skoldigistöd samverkar med bland andra Skolverket och Swedish Edtest. Syftet är att skolhuvudmännen ska bli bättre på att utgå från användarnas behov; detta genom att tidigt involvera målgruppen och gemensamt identifiera behov, problem och lösningar för att till exempel ta fram en tjänst eller en produkt.

En viktig del i arbetet är avstämning och förankring med skolans olika aktörer. Det sker bland annat via nätverk, en referensgrupp och nyhetsbrev.

Mål

  • Att tillsammans med Innovationsguiden på SKR genomföra en utbildning för sju huvudmän i användarcentrerad utveckling, september 2021 – mars 2022.
  • Att producera ett seminarium om användarcentrerad utveckling.
  • Att ta fram lärande exempel och ett digitalt stödmaterial för samtliga huvudmän.
  • Leverans av stödmaterialet kommer att ske hösten 2022.

Aktiviteter på gång

Utbildningen med huvudmännen pågår, liksom förarbetet med att ta fram ett digitalt stödmaterial. Ett öppet digitalt och kostnadsfritt seminarium för alla intresserade att ta del av planeras under hösten 2022. Mer information om detta kommer att publiceras här när datum är klart.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR