Publicerad 22 februari 2022

Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd arbetar SKR med frågor kring e-legitimation och gemensam inloggning.

  • Elever behöver kunna identifiera sig digitalt för att komma åt digitala resurser och tjänster, inte minst digitala nationella prov. Dagens stora osäkerhet kring e- identitetshantering hämmar skolhuvudmännens digitalisering.
  • Att identifiera och autentisera sig är grundläggande och påverkar hur huvudmännen kan bygga digitala lösningar. Federationslösningar måste finnas för eleverna som ska utföra digitala nationella prov.
  • Personalens administration kan minska med en gemensam inloggning till samtliga system via en nationell federationslösning. Federationslösningar är vanliga på många skolor för att minska administration och strul för lärare, administratörer och andra.
  • Detta delprojekt omfattas av initiativ 11 i handlingsprogrammet #skolDigiplan.

Samverkan och syfte

SKR:s arbete sker i nära samverkan med Inera, Adda, Skolverket, DIGG och andra aktörer. Arbetet syftar till att skolhuvudmännen ska kunna välja och upphandla lösningar för e-legitimationer, samordnat och tydligt och där lösningen för digitala nationella prov sätter ribban även för annan skolverksamhet. Projektet kommer även att kartlägga vilka federeringslösningar som finns på marknaden, hur de fungerar och kostnader för eventuell anslutning.

En viktig del i arbetet är avstämning och förankring med skolans olika aktörer. Detta sker bland annat via nätverk, pilotgrupper, ett IAM-forum och nyhetsbrev.

Mål

  • Att ta fram ett långsiktigt upphandlingsstöd för anskaffning, till exempel i form av ramavtal som stöd för upphandling av e-legitimation.
  • Att ta fram vägledningar om införandet av e-legitimation och federeringslösningar utifrån huvudmäns erfarenheter i fokusgrupper.
  • Att verka för att staten skapar förutsättningar för e-legitimering för samtliga huvudmän.

Leverans av stöd och vägledningar kommer att ske under hösten 2022.

Aktiviteter på gång

Delta gärna i vårt IAM-forum (Identity and Access Management) om identitetshantering, federationer och flerfaktorsinloggning, det vill säga säkrare inloggningar än vad som är vanligt idag. På forumet publiceras material, omvärldsbevakning och diskussioner.

Ansvarig

Börje Shameti Lewin
Digitaliseringsstrateg, Inera

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR