Publicerad 29 september 2021

Identifiera ytterligare behov och förutsättningar

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd ska SKR identifiera behov och förutsättningar för skolans huvudmän i syfte att nå målen i regeringens nationella strategi för digitaliseringen i skolan.

2019 genomfördes en omfattande genomlysning om lokala behov av digitalisering hos Sveriges skolhuvudmän. Analysen resulterade i den nationella handlingsplanen för digitaliseringen i skolan – #skolDigiplan. I syfte att få en aktuell lägesbild gör Skoldigistöd en uppdaterad genomlysning om eventuella ytterligare behov och förutsättningar för att digitalisering ska kunna främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Arbetet med behovsanalysen påbörjas under senare delen av 2021. Den slutliga analysen presenteras för Utbildningsdepartementet 2022. Information om det pågående arbetet uppdateras löpande på denna webbsida.

Ansvarig

Tilsith Lacouture
Projektledare

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR